Kérdések és kételyek a Munkavédelmi törvény változásai körül

A munkavédelmi törvény legutóbbi, 2020 január elseje óta hatályos változása a munkaegészségügyi vonatkozású bejelentések tartalmát szabályozza újra és az eddigiektől eltérő nyilvántartási kötelezettségeket ír elő, például a veszélyes anyagok hatásainak kitett munkavállalókra vagy a vegyianyagok kezelésére, nyilvántartására vonatkozóan. A jogalkotó alapvető célja természetesen nem vonható kétségbe, ez a munkavállalók egészségének védelme. Az új paragrafusokkal elérni kívánt munkáltatói intézkedések eredménye, jogszerűsége viszont már felvet kérdéseket. Nehezen megválaszolható kérdéseket.

Kérdések és kételyek a Munkavédelmi törvény változásai körül

Miről is szólnak a legutóbbi változások? Mindenekelőtt érdemes egy pillantást vetni az előzményekre. A veszélyes anyagok – a legtöbb iparágat érintő - gyors fejlődése, terjedése, illetve a biztonságos kezelés-felhasználás-ártalmatlanítás kérdései egyre inkább előtérbe kerülnek a munkavédelem, környezetvédelem, sőt ezekhez kapcsolódva az egészségügyi területek fórumain.

Érthető, hiszen az egészségkárosító, környezetkárosító hatások, különösen a hosszú távú hatások alapos kiismerése alig, esetenként egyáltalán nem tartja a lépést az anyagok felhasználásával, tömeges elterjedésével. Nem véletlen, hogy az Európai Munkavédelmi Ügynökség 2018-2019-es kampánya is a veszélyes anyagokkal, rákkeltő anyagokkal járó kockázok megelőzéséről szólt. Magyarország esetében érdemes még egy szempontot megemlíteni: annyira kevés foglalkozási megbetegedésre, fokozott expozíciós esetre derül fény, hogy az aligha alapoz meg bármilyen vizsgálatot, intézkedést akár a gazdasági szereplők, akár a hatóság oldaláról.

Mindig minden kell?

Nagy horderejű jogalkotói lépés a munkavédelmi törvény idén január elsejétől hatályos azon változása, ami a munkaegészségügyi bejelentésekkel és nyilvántartási kötelezettségekkel kapcsolatos szabályokat tartalmazza. Az új szabályozás előírja, hogy minden veszélyes anyag esetében (Mvt. 63/A§) expozíciós nyilvántartást kell vezetni, ami tartalmazza a munkavállaló nevét, születési helyét, idejét, továbbá az expozíciót okozó veszélyes anyag nevét és a munkavállaló napi, heti és éves expozíciós idejét. Ennél is nagyobb fejtörésre adhat okot, hogy a mért adatokat veszélyes anyagonként kell bejegyezni. A kötelezően nyilvántartandó adatokból látszik, hogy a munkáltatónak nem elég munkavállalói csoportonként vezetnie a nyilvántartást, hanem minden érintett munkavállaló vonatkozásában egyedi nyilvántartási kötelezettséget ír elő a törvény. A veszélyes anyagok esetében ilyen nyilvántartási kötelezettség nem volt, csupán munkakör szintjén kellett behatárolni az érintett munkavállalókat. 

A megelőzés szempontjából viszont kedvező változás lehet, hogy már a 2. kategóriájú rákkeltőkre (ezek a még nem bizonyítottan, de feltehetően rákkeltő anyagok) is, mint veszélyes vegyi anyagokra is, ugyanúgy vonatkoznak a nyilvántartási szabályok (Mvt. 63/B§).Kevésbé érthető viszont, hogy az új szabályozás nem követeli meg, hogy a veszélyes anyagok alkotta veszélyes keverékeket is tartalmazza a nyilvántartás, holott erre volt előírás a jelenlegi szabályozás egyfajta előzményének tekinthető 25/2000-es EüM-SzCsM együttes rendeletben. Veszélyes keveréknek az két vagy több veszélyes anyagot tartalmazó keveréket vagy oldatot nevezzük, amely a fizikai és/vagy egészségi veszélyek miatt veszélyes besorolást kap. Alapvető tapasztalat, hogy a vállalkozások csak annak a kötelezettségnek tesznek eleget, amelyet rájuk ró a jogszabály, e tekintetben nem jellemző a túlteljesítés. Így, ha a jogszabály nem tartalmazza a veszélyes keverékek nyilvántartására vonatkozó kötelezettséget, nagy valószínűséggel nem is fogják azt nyilvántartani. Vagy akár többféle, egymásnak ellentmondó jogalkalmazói gyakorlat alakul ki, ami épp annyira probléma a cégeknek, mint az ellenőrző hatóságnak. És akkor még nem esett szó a munkavállalók, munkahelyi vezetők szintjén megjelenő kockázatról, amit az „akkor most ez veszélyes anyag (keverék!?) vagy sem?” dilemma okozhat.

KÉRDÉSEK

A megváltozott jogszabály a veszélyes anyagok nyilvántartása kapcsán a következő kérdéseket veti fel:

-Mi számít nyilvántartás köteles veszélyes anyagnak? Ki dönti el, hogy mely (tulajdonságú, veszélyességű, mennyiségű stb.) anyagokra alkalmazandó e kötelezettség? Például egy iroda takarítószereit egyénileg nyilván kell tartani?

-Mit kezdjenek a veszélyes anyagok keverékeivel nyilvántartás szempontjából? És mit kezdjenek a gyakorlatban a keverékekkel, hiszen a nyilvántartás nem öncélú, további döntéseket, cselekvéseket alapoz meg, hogy egy anyag benne van-e, vagy sem?

Szükséges és kötelező intézkedés - szabálytalanul

Ha tovább gondoljuk a veszélyes anyagok munkahelyi jelenlétét és ezzel összefüggésben a fokozott expozíció lehetőségét (ilyenről például abban az esetben beszélünk, amikor a munkavállaló szervezetében határéték feletti mennyiségben van jelen egészégkárosító vegyi anyag), akkor egy másik ide kapcsolódó, és szintén jelentős törvényi változáshoz érkezünk. A munkavédelmi törvény több egymást követő változása érintette a fokozott expozíció kivizsgálásának, bejelentésének kérdését, valamint a vegyi anyagok nyilvántartásának követelményeit. A fokozott expozíció kivizsgálása hosszú időn keresztül az észlelő orvos bejelentése alapján a munkavédelmi hatóság feladata volt. A 2019 őszi jogszabályváltozások óta (2020. január 1-től hatályos 27/1996 NM rendelet, 5.§) viszont ez már a munkáltató feladata, és csak a kivizsgálás eredményét kell bejelenteniük a hatóságnak.

Ez a megoldás – vélhetően a jogalkotói szándéknak megfelelően - javíthatna a fokozott expozíciós esetek jelentési fegyelmén, közvetetten pedig a segítené a megelőzést.

Márpedig a fokozott expozíciós esetek látenciája, aluljelentettsége nehezen vonható kétségbe, elég csak egy pillantást vetni a munkavédelmi hatóság éves összefoglalóira, amelyekben a jelentett fokozott expozíciók száma több évben is 100 eset alatt maradt országosan (!). Ha meg is valósult egy-egy határérték túllépés, a vétkes vállalkozások inkább próbálták jobb esetben megszűntetni, rosszabb esetben eltussolni a problémát, nyilván jelentés nélkül. E változást követően a kötelező kivizsgálás és a már megtett, sikeres intézkedés „lejelentését” utólag talán „könnyebb szívvel”, a jogkövető magatartás jó érzésével teszik meg az illetékesek.A fokozott expozíciók kivizsgálását követő bejelentési kötelezettségnek viszont vannak aggályos elemei. Egyrészt adatvédelmi szempontból lehet problémás, másrészt pedig adatkezelés oldaláról vet fel nehézségeket. 

Az egészségügyi adatok kezeléséről szóló törvény ugyanis se a munkáltatót, se a munkabiztonsági szakembert, se a munkavédelmi képviselőt nem jogosítja fel egészségügyi adatok kezelésére, így a foglalkozási megbetegedések kivizsgálásáról szóló jogszabályban munkavédelmi törvényben meghatározott kivizsgálási kötelezettség ebben a formában jogszerűen nem teljesíthető. 


Hogy miért nem tudják „átlépni” az egészségügyi adatokba való betekintést, az a vizsgálat folyamatából kiderül. A fokozott expozíciót többek között a laborleletek alapján bizonyító biológiai expozíciós mutató (BEM), vagy ambuláns lap, illetve más orvosi egészségügyi adatokat tartalmazó dokumentumok teszik láthatóvá. Az Mvt. ezen adatok munkáltatói rögzítését, nyilvántartását nem írja elő. Ugyanakkor felmerül a kérdés: hogyan lehet a munkáltató számára a fokozott expozíciót hitelt érdemlően bizonyítani és arról megfelelően tájékoztatni az érintett munkavállaló leletei nélkül? A konkrét érintett munkavállaló megnevezése nélkül hiába beszélünk leletről, nem lehet a munkakört, az expozíció helyét, lehetőségét behatárolni, vagyis az egészségkárosító hatások megszűntetésére irányuló intézkedés nem lesz célzott, nem lesz hatékony. Ha egyáltalán elkezdődik.

KÉRDÉSEK

-A fokozott expozíciók kivizsgálása közös szaktevékenység, amelyben rész vesz a munkavédelmi szakember, a foglalkozás-egészségügyi orvos és adott esetben a munkavédelmi képviselő. Hogyan oldható meg az egészségügyi adatok jogszerű kezelése? Megoldható-e e jelen szabályozás mellett egyáltalán?

-Az expozíció a munkahelyen jelen lévő (fizikai, kémiai, biológiai) tényezők hatásának való kitettség, amely a munkavállalót az adott munkakörnyezeti tényező ellen védelmet nyújtó egyéni védőfelszerelés nélkül éri. Ez azt jelenti, hogy a veszélyes anyagok esetén – amennyiben a munkavállalókat védőeszköz óvja – csupán az expozíció lehetőségét, valamilyen szintű kockázatát lehetséges rögzíteni. Ennek dokumentálása nyilván nem önmagában cél (egyébként a kockázatértékelésen belül is megvalósul). Ha megfelelően működik az expozíciós nyilvántartás, akkor nehezítheti a munkavállalók eltérő munkakörök közötti - esetenként ötletszerű és nem feltétlenül az alkalmasságot szem előtt tartó - rotációját. De e vitatható munkaszervezési lépés elkerülésére valóban megoldás egy plusz nyilvántartás? A nyilvántartás lehetővé teheti egy-egy foglalkozási megbetegedés eredetének a visszakövetését, amennyiben hiteles és valós. A foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciók jelentési aránya, ahogy erre már utaltunk, gyaníthatóan távol áll a realitásoktól. Az új szabályozás képes lehet változtatni ezen?

E kérdések akár jogi (adatvédelmi), akár munkavédelmi szempontú megközelítése adhat valamiféle választ, intézkedésre vonatkozó irányt a jogkövető vállalkozások számára. Ugyanakkor, egyáltalán nem biztos, hogy ezek a válaszok kiállják a másik szakterület próbáját, illetve a válaszokból levezetett intézkedések megfelelnek a hatóság elvárásainak. És persze az sem mellékes, hogy a jogalkotói szándékból mi valósul meg. A kutakodva, találgatva, rosszabb esetben kapkodva meghozott intézkedések előtt érdemes volna beszélni minderről az érintetteknek, úgy a jogalkotói, mint a jogalkalmazói oldalon.

Szerző: Gedeon András, alemonae.com

Hozzászólások

Előrehozza szállodai fejlesztéseit az Opus Global

Előrehozott szállodai fejlesztésekkel, a járvány miatt megváltozott piaci igényeket kielégítő termékek gyártásával, működésének optimalizálásával reagál a koronavírus-járvány okozta gazdasági helyzetre az Opus Global Nyrt., erről a tőzsdei társaság vezérigazgatója, Gál Miklós beszélt a Trend FM-nek.
2020. 04. 04. 09:00
Megosztás:
Hozzászólások:

A járvány miatt könnyítést kapnak a testület által támogatott médiaszolgáltatók

A veszélyhelyzet miatt az aktuális, közcélú tájékoztatás érdekében engedményeket tesz a helyi és körzeti rádiókkal, televíziókkal már megkötött támogatási szerződéseiben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa – az e heti ülésén meghozott döntése szerint. A testület elvégezte az alaki vizsgálatokat egy kecskeméti, egy miskolci és egy szigetvári rádiós frekvencia pályázati eljárásában, és elfogadta egy körmendi helyi frekvencia pályázati felhívásának tervezetét.
2020. 04. 04. 08:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Ideiglenes kerékpársávokat alakítanak ki a fővárosban

A fővárosi önkormányzat néhány fontos útvonalon ideiglenes kerékpársávok kialakításáról döntött, ezzel kívánja segíteni a budapestiek munkába járását és a biztonságos közlekedést koronavírus-járvány idején - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.
2020. 04. 04. 07:10
Megosztás:
Hozzászólások:

Karanténpályázat indul diákok részére

Középiskolás és felsőoktatásban tanuló diákok részére hirdetett Karanténpályázatot a Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Cirkuszművészeti Múzeum, a Ludwig Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria.
2020. 04. 04. 06:00
Megosztás:
Hozzászólások:

8 adózási tipp a koronavírus idejére

A koronavírus okozta járvány a vállalkozások jelentős részét komoly pénzügyi kihívás elé állította. Ennek áthidalására dr. Barta Péter, a Jalsovszky Ügyvédi Iroda részéről összegyűjtött néhány olyan meglévő adózási ötletet, melyek egy kis levegőhöz juttathatják a cégeket.
2020. 04. 04. 04:05
Megosztás:
Hozzászólások:

Csökkentse a kifizetetlen számlák okozta kárt!

A magyar jogszabályok január 1-től lehetővé teszik a behajthatatlan követelések áfájának visszaigénylését a 2016. január 1. után kiállított számlákra vonatkozóan. Egy Európai Bíróság (EB) döntésén alapuló különutas megoldás ugyanakkor a 2016. január 1. előtti időszakra is lehetővé teszi az áfa visszaigénylését, de az adózóknak már csak három hete van ennek a módszernek az érvényesítésére - hívja fel a figyelmet a MAZARS legfrissebb összefoglalója.
2020. 04. 04. 01:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Rekord a boltokban, felborul a menetrend

Teljesen felborítja a kiskereskedelmi forgatókönyvet a koronavírus-járvány: februárban kiemelkedő volt a forgalom, márciusban is erős lehet a növekedés, elsősorban az élelmiszerek miatt. A második negyedévben viszont negatív tartományba kerülhet a forgalom, az év második fele pedig a járvány lefutásától és a gazdaság újraindulásától függ.
2020. 04. 03. 22:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Jó hír! (úgyse olvassa senki) - A kínai szolgáltatószektorban is javulás látható

Márciusban a kínai Caixin szolgáltatóipari beszerzési menedzser index is látványosan emelkedett.
2020. 04. 03. 21:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Mi van ma a magyar repülőtéren? Koronavírus jelentés

A Budapest Airport minden nap (de legfeljebb kétnaponta) délelőtt 10 órakor Repülőtéri napi értesítőt ad ki, hogy a friss információkról, adatokról tájékoztassuk a közvéleményt. Kérjük, kövesse Facebook-oldalunkat és weboldalunkat, ahová a Repülőtéri napi értesítő feltöltésre kerül.
2020. 04. 03. 20:30
Megosztás:
Hozzászólások:

BÉT: Csak az OTP tudott erősödni

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 326,03 pontos, 1 százalékos csökkenéssel, 32 265,92 ponton zárt pénteken.
2020. 04. 03. 19:00
Megosztás:
Hozzászólások:

30 százalékkal csökkent a balesetek száma Magyarországon

A koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozások következtében 30 százalékkal csökkent a balesetek száma Magyarországon - mondta Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója pénteken az M1 aktuális csatornán.
2020. 04. 03. 18:00
Megosztás:
Hozzászólások:

91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba

A 2020 szeptemberében induló felsőoktatási képzésekre 91 460-an nyújtottak be érvényes jelentkezést - tájékoztatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) pénteken az MTI-t. A jelentkezők többsége állami ösztöndíjas formában szeretne továbbtanulni, a legnépszerűbb egyetem továbbra is az ELTE.
2020. 04. 03. 17:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Hogyan értelmezzük a rendkívüli munkavállalói és munkáltatói adó- és járulékkedvezményeket?

A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet gazdasági hatásainak enyhítése érdekében a Kormány március 18-án rendeletet alkotott, amely a különösen veszélyeztetett ágazatokban csaknem teljes egyéni járulékmentességet biztosít a munkavállalók számára 2020. márciustól júniusig. A rendkívül gyorsan megalkotott jogszabály értelmezésével kapcsolatban számos gyakorlati kérdés merül fel, amelyekkel összefüggésben az adóhatóság folyamatosan frissíti tájékoztató anyagát.
2020. 04. 03. 14:30
Megosztás:
Hozzászólások:

A Generali lélegeztető gépeket és 20 millió professzionális maszkot szerzett be a koronavírus helyzet kezelésére

Az orvostechnikai eszközök és a maszkok beszerzése a március 13-án a koronavírus helyzetre létrehozott rendkívüli nemzetközi alapból származó adományoknak köszönhetők. Az első lélegeztető gépeket már leszállították Olaszország Lombardia tartományának kórházaiba, a maszkok első szállítmánya két héten, a második szállítmánya pedig három héten belül várható.
2020. 04. 03. 14:00
Megosztás:
Hozzászólások:

BÉT: Áresést hozott a március

A nemzetközi tőzsdékhez hasonlóan a Budapesti Értéktőzsdén is változékony kereskedés mellett erőteljesen csökkentek a részvényárak, a fejlett piacok 15-25 százalékos márciusi visszaeséséhez hasonlóan a BUX is 40 230 pontról, 33 135 pontig csökkent - közölte a Budapesti Értéktőzsde pénteken az MTI-vel.
2020. 04. 03. 13:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Megkezdődött az országos szúnyogirtás

Megkezdődött a 2020-as országos szúnyoggyérítési program végrehajtása - tájékoztatta a programért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője pénteken az MTI-t.
2020. 04. 03. 13:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Új call centert nyitott a Cofidis

Telefonos ügyfélszolgálati irodát nyitott a lakossági hitelpiacon tevékenykedő Cofidis Nyíregyházán, 29 munkavállalót foglalkoztat a francia tulajdonú cég az induláskor, számuk a jövőben akár százra is nőhet - közölte a projekt kommunikációjáért felelős társaság pénteken az MTI-vel.
2020. 04. 03. 12:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Nébih: Biztonságosak a húsvéti sonkák

Élelmiszerbiztonsági szempontból megfeleltek az előírásoknak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) terméktesztje során ellenőrzött húsvéti sonkák, viszont kisebb mértékű minőségi és jelölési hibák ezúttal is előfordultak - közölte a Nébih pénteken az MTI-vel.
2020. 04. 03. 11:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Újabb vállalatoknál jelentek meg a honvédelmi irányító törzsek

További vállalatoknál jelentek meg a honvédelmi irányító törzsek - közölte a Honvédelmi Minisztérium pénteken az MTI-vel. A listán élelmiszeripari, szállítmányozási és vegyészeti cégek szerepelnek.
2020. 04. 03. 11:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Mi lesz a belvárosi ingatlanokkal?

Ha csak pár hónapon át tart a válság, az a belvárosi ingatlanok piacán 30%-os értékcsökkentést is hozhat a 2019 év eleji árakhoz képest. Ha tovább tart, ez a százalék jóval magasabb is lehet!
2020. 04. 03. 09:30
Megosztás:
Hozzászólások: