Örökbefogadás Magyarországon, az örökbefogadás menete és tudnivalók

Mik Magyarországon az örökbefogadás feltételei? Ki fogadhat örökbe gyermeket és ki az aki nem lehet örökbefogadó? Miként fogadhat örökbe nem magyar állampolgár magyar gyermeket, illetve magyar állampolgár nem magyar gyermeket (örökbefogadás külföldről)? Milyen jogok illetik meg az örökbefogadott gyermeket új családjában? Hogyan működik az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás?

Örökbefogadás Magyarországon, az örökbefogadás menete és tudnivalók

Az örökbefogadással kapcsolatos eljárás megindítása

A személyes kapcsolatfelvételt követően az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás az örökbe fogadni szándékozó személy és a gyermek, illetve törvényes képviselője egyetértő, kölcsönös kérelmére indul. A kérelmet a gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének vagy gyámjának lakóhelye szerinti megyeszékhelyen működő járási gyámhatóságnál, Budapesten a Fővárosi XI. kerületi Kormányhivatal gyámhatóságánál, Pest megyében pedig a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatalának gyámhatóságánál kell benyújtani, ezzel megindul az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás. 

Az örökbe fogadni szándékozó személynek a kérelméhez csatolnia kell:

- születési és házassági anyakönyvi kivonatát (amennyiben külföldön született, vagy kötött házasságot), valamint

- a jövedelmi viszonyairól szóló igazolást,

- amennyiben nyílt örökbefogadás történik - a gyermekvédelmi szakszolgálat vagy az örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet közreműködését igazoló iratot. (Nem kell csatolni ez utóbbi dokumentumot abban az esetben, ha ezek a szervezetek az örökbefogadásra irányuló kérelem előterjesztésekor jegyzőkönyvben nyilatkoznak az örökbefogadásban való közreműködés megtörténtéről, illetve ha az örökbefogadó a vér szerinti szülő házastársa, vagy ha a gyermeket rokon fogadja örökbe.)

Az örökbefogadással kapcsolatos meghallgatás

Miután a gyámhatóság beszerezte a döntéshez szükséges iratokat, köteles meghallgatni a következő személyeket is:

1. az örökbe fogadni szándékozó személyt;

2. a tizennegyedik életévét betöltött, illetőleg a tizennégy éves kora előtt is ítélőképessége birtokában lévő, örökbe fogadandó gyermeket (szükség szerint pszichológus szakértő útján);

3. a gyermek szülőjét, kivéve, ha

- a szülő felügyeleti jogát jogerősen megszüntették, vagy

- a gyermeket a gyámhatóság véglegessé vált döntéssel örökbe fogadhatónak nyilvánította, avagy

- a szülő úgy adott az örökbe fogadáshoz hozzájáruló nyilatkozatot, hogy az örökbe fogadókat nem kívánja ismerni,

1. az örökbefogadandó gyermek törvényes képviselőjét (a gyermekvédelmi gyám a gyermek vagy a kiskorú vér szerinti szülő törvényes képviselője, nyilatkozatát írásban is megteheti);

2. a házasságban élő, de önállóan örökbe fogadni szándékozó személlyel együtt élő házastársát;

3. a kiskorú vér szerinti szülő törvényes képviselőjét (kivéve, ha titkolt terhesség esetén a kiskorú anya a meghallgatás mellőzését kérte és ezzel a gyámhatóság egyetért).

A gyámhatóság nyílt örökbefogadás esetén az örökbefogadót, az örökbefogadandó korlátozottan cselekvőképes gyermeket és a vérszerinti szülőt együttesen - tárgyalás keretében - hallgatja meg.

Nyilatkozatok a meghallgatás során

Az örökbe fogadni szándékozó személynek nyilatkoznia kell arról, hogy az örökbefogadás jogi következményeit ismeri és tudomásul veszi, az örökbefogadásnak személyében rejlő akadálya nincs, valamint arról is nyilatkoznia kell, hogy az örökbefogadás nem jár haszonszerzéssel. Kérnie kell, hogy a hatóság helyezze ki hozzá a gyermeket gondozásra, vagy ha a gyermek legalább egy éve már nála van, erről kell nyilatkoznia. Az örökbe fogadni szándékozó személynek nyilatkoznia kell a fentieken túl még arról, hogy:

1. az engedély megadása esetén kéri-e vérszerinti szülőként történő anyakönyvezését,

2. a gyermek az örökbefogadás után milyen nevet viseljen, és mi legyen a származási helye,

3. amennyiben egyedülálló az örökbefogadó, mik legyenek a képzelt másik szülő adatai.

Amennyiben az örökbefogadó házasságban él, de csak ő fogad örökbe, a házastársnak is nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul az örökbefogadáshoz, és nyílt örökbefogadás esetén a vér szerinti szülőnek arról kell nyilatkoznia, hogy hozzájárul gyermekének a leendő örökbefogadóhoz történő gondozásra való kihelyezéséhez, illetve ha már ő gondozza legalább egy éve, erről kell nyilatkoznia. A vér szerinti anyának arról is nyilatkoznia kell, hogy megnevezi-e az apa adatai nélkül született gyermeke apját.

A nyílt és titkos örökbefogadás közötti különbségek

Nyílt az örökbefogadás akkor, ha a vér szerinti szülő és az örökbefogadó szülő ismerik egymás adatait, és így a vérszerinti szülő tudja, hogy gyermeke az örökbefogadást követően hova került. Titkos örökbefogadás esetén a vér szerinti szülőt még az örökbefogadásról sem értesítik, és az örökbefogadásról hozott határozatot fellebbezéssel vagy egyéb módon sem támadhatja meg.

Titkosan zajlik az örökbefogadás, ha:

1. a vér szerinti szülő úgy ad az örökbefogadáshoz beleegyező nyilatkozatot - akár már a gyermek születése előtt -, hogy az örökbe fogadni kívánók adatait nem akarja megismerni;

2. a szülő a szülői felügyeletet megszüntető jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll;

3. a nevelt gyermeket a gyámhatóság örökbe fogadhatónak nyilvánította;

4. a szülő - a személyazonosságának feltárása nélkül - egy egészségügyi intézményben lévő inkubátorban hagyta a gyermekét, és hat héten belül nem is jelentkezett érte.

Kötelező gondozásba adás

Az első találkozást követő harminc napon belül kell döntenie a szakszolgálatnak arról, hogy javasolja-e a gyámhatóságnak azt, hogy a gyermeket adják a kérelmező gondozásába. Ezt a véleményt az örökbe fogadni szándékozó kérelmére - a gyámhatóság által bekért igazolásokkal és szakvéleményekkel, valamint az ítélőképessége birtokában levő gyermek meghallgatásáról készült jegyzőkönyvvel együtt - a szakszolgálat megküldi a gyámhatóság részére.

A gyámhatóság a beszerzett iratok, illetve az örökbe fogadni szándékozó személy és a gyermek szülőjének - gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálat javaslata és a gyermekvédelmi gyám - kérelme alapján 15 napon (6 hetesnél fiatalabb gyermek esetében 8 napon) belül dönt a kötelező gondozásba történő kihelyezésről. Az örökbefogadni szándékozó szülő saját költségén köteles a gyermek gondozásáról, tartásáról gondoskodni a kihelyezés időtartama alatt, jogosult azonban jogszabály alapján járó ellátások igénybevételére.

A gyámhatóság az örökbefogadás engedélyezése előtt az örökbe fogadni szándékozó személy lakóhelye szerinti gyermekjóléti szolgálat, illetve gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálat javaslata alapján meggyőződik a gyermeknek családba történő beilleszkedéséről. Amennyiben az örökbefogadási eljárás során olyan új körülmény, tény merül fel, amely kétségessé teszi a korábbi alkalmasságot megalapozó szakvéleményben foglaltakat, a gyámhatóság intézkedik az alkalmasság felülvizsgálata iránt.

Nem kell a kötelező gondozásba történő kihelyezésről határozatban rendelkezni - azonban a gyámhatóság az eljárás során környezettanulmányt végez vagy szerez be - ha:

1. az örökbefogadó és a vér szerinti szülő házastársak, vagy

2. az örökbefogadó és a vér szerinti szülő meghallgatása során arról nyilatkozik, hogy a gyermeket a vér szerinti szülő hozzájárulásával már legalább egy éve saját háztartásában gondozza, vagy

3. a nevelésbe vett gyermeket a nevelőszülője (és házastársa) fogadja örökbe, és a gyermek megfelelő neveléséről, gondozásáról legalább egy éve saját háztartásában gondoskodik, és ennek tényét a nevelőszülői hálózat működtetője igazolta,

4. hat hetesnél fiatalabb, ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket az örökbefogadó legalább egy hónapja saját háztartásában gondozza,

5. a gyámság alatt álló gyermeket családbafogadó gyámja fogadja örökbe és a gyermek megfelelő gondozásáról, tartásáról legalább egy éve saját háztartásában gondoskodik.

A kötelező gondozásba vett gyermek és a leendő szülő kapcsolatának alakulását, a családba történő beilleszkedését a szakszolgálat figyelemmel kíséri, majd tapasztalatait, valamint az örökbefogadásra vonatkozó javaslatát megküldi a gyámhatóságnak.

A gyámhatóság határozata és a jogorvoslati lehetőségek

A gyermek örökbefogadását engedélyező határozat (és ezzel az örökbefogadás) annak véglegessé válása napjától válik hatályossá, azaz az örökbefogadás joghatásai ettől a naptól érvényesíthetőek. Ez alól kivétel az az eset, amikor az örökbe fogadni szándékozó személy az eljárás ideje alatt meghal: ha ugyanis a hatóság utóbb engedélyezi az örökbefogadást, akkor annak joghatásai a kérelmező halálának időpontjában beállnak.

A gyámhatóság első fokú, engedélyező határozata akkor tekinthető véglegesnek és végrehajthatónak, ha a határozat ellen határidőn belül nem fellebbeztek, vagy a fellebbezésről lemondtak, illetve a fellebbezés kizárt.

Fellebbezést az engedélyező vagy elutasító gyámhatósági határozat ellen a határozat közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni annál a gyámhatóságnál, amely a megtámadott határozatot hozta. A fellebbezés akár új tényeket vagy bizonyítékokat is tartalmazhat. A fellebbezésről a megyei (fővárosi) kormányhivatalok gyámügyi és igazságügyi főosztályai döntenek.

Ezt követően az örökbe fogadni szándékozó személy vagy a vér szerinti szülő már csak a másodfokú határozat - jogszabálysértésre alapított - bírósági felülvizsgálatát kérheti.

Az örökbefogadás utánkövetése

Az örökbefogadás jogerős befejezését követően az örökbefogadó szülők és az örökbefogadott gyermek még két alkalommal találkoznak a gyermekvédelmi szakemberekkel. A hatályos gyermekvédelmi törvény ugyanis kötelezővé teszi az ún. örökbefogadás utánkövetését, amelynek az a célja, hogy figyelemmel kísérje a gyermek örökbefogadó családba történő beilleszkedését, és szükség esetén a beilleszkedést segítő tanáccsal lássa el az örökbefogadó családot. Az első találkozásra az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő hat hónapon belül kerül sor, a másodikra pedig másfél év múlva, de az örökbefogadók kérelmére ennél sűrűbb találkozási lehetőséget is biztosít az utánkövetést végző szervezet. (Abban az esetben, ha házastárs vagy rokon által történt az örökbefogadás, ez utóbbi találkozás rájuk nézve nem kötelező).

Amennyiben az utánkövetést végző szakember a személyes találkozás során a gyermek nevelésével, körülményeivel kapcsolatos problémát észlel, illetve ha a személyes találkozásra történő felhívásra az örökbefogadó nem reagál, ezt a gyámhatóság felé jeleznie kell. A gyámhatóságnak ebben az esetben fel kell kérnie a család- és gyermekjóléti szolgálatot arra, hogy tájékozódjon az örökbe fogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről és a családba való beilleszkedéséről. Probléma észlelése esetén a gyámhatóságnak a gyermek érdekében és védelmében meg kell tennie a probléma jellegének megfelelő gyermekvédelmi intézkedéseket. (forrás: Ügyfélkapu)

Gyerektartás és annak összege

Hozzászólások

Elektronikusan is kérhetők különböző igazoló iratok

Elektronikusan is kérhetők különféle igazoló iratok, például nyugdíjjogosultsághoz vagy kárpótláshoz a Magyar Nemzeti Levéltártól - tudatta az intézmény közleményben hétfőn.
2020. 03. 30. 22:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Az AutoWallis április 30-án tartja közgyűlését

Az AutoWallis Nyrt. április 30-ra hívja össze éves rendes közgyűlését, a rendezvényt azonban kizárólag akkor tartják meg, ha arra az érvényben lévő járványügyi előírások erre lehetőséget adnak - közölte a társaság hétfőn a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.
2020. 03. 30. 22:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Csehország meghosszabbította a vesztegzárat

A cseh kormány hétfőn április 11-ig meghosszabbította az országos vesztegzárat - közölte Andrej Babis miniszterelnök a kormány ülése utáni sajtótájékoztatón.
2020. 03. 30. 21:30
Megosztás:
Hozzászólások:

A koronavírus hatásai már érezhetőek az ingatlanpiacon

A koronavírus hatásai már érezhetőek az ingatlanpiacon, ezt támasztja alá, hogy Budapesten idén az első negyedévben 27 új projekt indult el, ami az előző év azonos időszakához képest 37,2 százalékos visszaesés - közölte az Otthon Centrum hétfőn az MTI-vel.
2020. 03. 30. 21:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Több millióan kaphatnak ingyenes online védelmet áprilistól

A koronavírus járvány okozta rendkívüli gazdasági és társadalmi helyzetben három hónapig ingyen digitális védelmet nyújt a Panda Security minden meglévő és új vállalati ügyfelének, valamint tanároknak és diákoknak világszerte. A távmunkára és az online oktatásra való hirtelen átállás komoly biztonsági kockázatot jelent megfelelő technológiai háttér nélkül. Ezért a cég több mint 30 millió meglévő felhasználója és az új belépők számára biztosít díjmentesen kibervédelmi szolgáltatásokat az online támadásokkal szemben. A kezdeményezéssel a társaság célja, hogy a vállalkozások és az oktatási intézmények biztonsággal munkatársaikra és alaptevékenységükre koncentrálhassanak.
2020. 03. 30. 20:30
Megosztás:
Hozzászólások:

134 milliárd forinttal csökken a jegybanki swapállomány

Nem fogadott el ajánlatokat a jegybank a hétfői egy, három, hat és tizenkét hónapos futamidejű forintlikviditást nyújtó devizaswap-tenderen (devizacsere-tender), ezzel 134 milliárd forinttal csökken a swapállomány. A hétfői tenderek eredményét figyelembe véve az MNB által biztosított bankrendszeri többletlikviditás 2009 milliárd forintra mérséklődik.
2020. 03. 30. 20:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Pluszban zártak a részvénypiacok

Pluszban zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék hétfőn.
2020. 03. 30. 19:30
Megosztás:
Hozzászólások:

1,8 milliárd eurós hitelt kap a TUI a koronavírus okozta gazdasági kihívások áthidalására

A német szövetségi kormány és a német állami fejlesztési bank, a KfW Group 1,8 milliárd eurós áthidaló kölcsönt biztosít a TUI AG német turisztikai cég számára a koronavírus fertőzés okozta hatások mérséklése érdekében.
2020. 03. 30. 19:00
Megosztás:
Hozzászólások:

BÉT: Vegyesen teljesítettek a részvények

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 79,81 pontos, 0,25 százalékos csökkenéssel, 31 985,33 ponton zárt hétfőn.
2020. 03. 30. 18:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Újabb pénzt pumpált a gazdaságba a kínai jegybank

A kínai jegybank jelentősen csökkentette a fordított repokamatot és újabb összeget áramoltatott a bankrendszerbe a vírusjárvány okozta gazdasági károk enyhítésére.
2020. 03. 30. 18:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Globális vállalással, önkéntes szolgálat elindításával és pénzadománnyal segíti a Pfizer a járvány elleni küzdelmet

A világ egyik vezető gyógyszeripari vállalataként a Pfizer is elkötelezetten támogatja a COVID-19 fertőzés elleni harcot. A világméretű járvány kezelésének segítésére a gyógyszeripari cég elindította új, COVID-19 Egészségügyi Szolgálat Programját, mely az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező kollégáknak ad lehetőséget, hogy országukban önkéntesként segítsék az egészségügyi ellátás fenntartását. A vállalat globális vezetése ezen túl egy öt pontból álló vállalást is közzétett, mellyel világszerte segítik a kutatókat, hogy gyorsabban állhassanak elő kezelési javaslatokkal és oltóanyagokkal.
2020. 03. 30. 17:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Megerősítette a Nemzetközi Beruházási Bank adósbesorolását a Standard & Poor's

Stabil kilátással megerősítette a Nemzetközi Beruházási Bank (NBB) eddigi adósbesorolását a Standard & Poor's - közölte a pénzintézet hétfőn a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.
2020. 03. 30. 17:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Szerdától új menetrend lesz érvényben a budapesti tömegközlekedésben

Szerdától szombati menetrenden alapuló, de több frekventált vonalon annál sűrűbb közlekedést biztosító menetrendet vezetnek be munkanapokra a fővárosi közösségi közlekedésben a koronavírus-járvány miatt csökkent utasszámhoz igazodva.
2020. 03. 30. 16:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Enyhe pluszban nyitottak az amerikai tőzsdék

Enyhe emelkedéssel nyitottak hétfőn a New York-i tőzsde irányadó indexei, miután a kongresszus a múlt héten elfogadta a Trump-kormányzat masszív gazdaságélénkítő csomagját, az elnök pedig meghosszabbította az otthonmaradásra vonatkozó szabályok hatályát.
2020. 03. 30. 16:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Összegyűjtötte a járvánnyal kapcsolatos tévhiteket a WHO

Összegyűjtötte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos tévhiteket. A szervezet többek között cáfolja, hogy a hideg elpusztítja a vírust, és hogy antibiotikummal gyógyítható a betegség.
2020. 03. 30. 15:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Április 29-re hívta össze éves közgyűlését a 4iG

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 29-ére hívja össze éves rendes közgyűlését, ami abban az esetben lesz a társaság alapszabályának megfelelően személyes megjelenéssel megtartható, ha a koronavírus járvánnyal összefüggő tiltó jogszabályi rendelkezések a közgyűlés napján nem lesznek hatályban - közölte a társaság hétfőn a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.
2020. 03. 30. 15:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Spanyolország is leáll

A koronavírus megfékezése érdekében Olaszországhoz hasonlóan Spanyolországban is leállnak 2 hétre a nem létfontosságú gazdasági ágazatok. Az intézkedés mától április 9-ig lesz érvényben, de az élelmiszeripart és a gyógyszeripart nem érinti.
2020. 03. 30. 14:30
Megosztás:
Hozzászólások:

A legtöbbet idézett jogi kifejezés az elmúlt hetekben: vis maior

A globális koronavírus-járvány miatt bevezetett beutazási tilalmak, határlezárások, nyitvatartási korlátozások és karanténok jelentős hatással bírhatnak a szerződéses kötelezettségek teljesítésére. Jogi szakértők az elmúlt időszakban a legtöbbet a vis maior kifejezéssel találkoztak ügyfeleik, partnereik részéről. Sok a félreértés ezzel kapcsolatban, a magyar jogrendben nem meghatározott kategória jelentését végső soron a bíróság hivatott meghatározni.
2020. 03. 30. 14:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Rigó Csaba Balázs veszi át a GVH vezetését

Az Országgyűlés gazdasági bizottsága hétfőn támogatta Rigó Csaba Balázs kinevezését a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) élére.
2020. 03. 30. 13:30
Megosztás:
Hozzászólások:

A kiberbűnözők is kihasználják a koronavírust

A koronavírushoz kapcsolódó korlátozó intézkedések nyomán az emberek mindennapjai a digitális térbe költöznek. Mindez rendkívül súlyos adatvédelmi és elektronikus információbiztonsági kockázatokkal jár a vállalatoknak és a magánszemélyeknek is – hívja fel a figyelmet a Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda. A helyzetet külön nehezíti, hogy a váratlanul, külső tényezők hatására, a résztvevők szándékától függetlenül meginduló változások felkészületlenül érték a vállalatokat.
2020. 03. 30. 13:00
Megosztás:
Hozzászólások: