Adó-és munkajogi változások 2023-tól

Apaszabadság, globális minimumadó, munkaidőkedvezmények. Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény és az Országgyűlés által elfogadott egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat alapján a 2023-as évre vonatkozó adó-és munkajogot érintő legfontosabb változásokat foglaljuk össze Juhász Marina, a KNP LAW szakértője segítségével az alábbiakban.

Adó-és munkajogi változások 2023-tól

Átalányadózást érintő kedvező változások

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény és ezen jogszabály alapján kiadott NAV tájékoztató szerint azon egyéni vállalkozók is választhatják a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. törvény) szerinti átalányadózási formát, akiknek a 2022. évre szóló bevétele az éves minimálbér tízszeresét (24 millió forint) vagy a kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozók bevétele az éves minimálbér ötvenszeresét (120 millió forintot) meghaladja.

Nem változott viszont az a feltétel, hogy 2023-ban csak addig adózhat az egyéni vállalkozó átalányadózás szerint, amíg az adott adóévben a bevétele nem haladja meg az éves minimálbér tízszeresét, vagy a kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozó az éves minimálbér ötvenszeresét.

További kedvezményes változásnak tekinthető, hogy rövidebb időszak leteltét követően van lehetősége az adóalanynak az átalányadózást választani akkor, ha ezt az adózási formát megszünteti vagy az arra való jogosultsága megszűnik.

A korábbi szabályozás értelmében a megszüntetés vagy jogosultság megszűnésének évét követő 4 évben, 2023. január 1-től viszont a megszüntetés (megszűnés) évére és az azt követő 12 hónapra nem választhat ismételten átalányadózást az egyéni vállalkozó.

2023-tól újabb tevékenységi körrel gyarapodik a 80%-os költséghányad csoportba tartozó tevékenységek köre: az egyéni vállalkozó 80%-os költséghányadot a személygépjármű-vezető képzés tevékenység utáni bevételből vonhat le az átalányban megállapított jövedelem kiszámításakor.

A társadalombiztosítási járulékot és szociális hozzájárulási adót az új évtől ú.n. „göngyölítéses módszerrel” számolják az átalányadózók esetében.

A NAV által kiadott tájékoztató szerint:

„A göngyölítéses szabály alapján negyedévente össze kell adni az aktuális negyedévben, illetve a megelőző negyedévben (negyedévekben) megszerzett szja-köteles jövedelmet és abból ki kell vonni a megelőző negyedévben (illetve negyedévekben) a járulékalapként és szociális hozzájárulási adó alapjaként figyelembe vett összeget, majd a kapott összeget el kell osztani annyi hónappal, amelyben az egyéni vállalkozó a tárgynegyedévben biztosított volt. A számításnál minden olyan hónapot figyelembe kell venni, amelyben a vállalkozó legalább egy napig biztosított volt.”

Ezen szabályozás annyiban segíti az átalányadózókat, hogy – függetlenül a negyedévi jövedelem havi elosztásától – ugyanakkora éves jövedelemnél azonos összegű szociális hozzájárulási adófizetésre lesz kötelezett, illetve az új szabályozás tekintettel van az adóévet megelőző hónapok szociális hozzájárulási adóalapjára.

Társasági adó és a globális minimumadóról szóló egyeztetések

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény annyiban módosítja a társasági adó szabályait, hogy 2022. november 24-től társasági adócsoportnak nem lehet tagja egy olyan vállalkozás, amely felszámolási, végelszámolási, vagy kényszertörlési eljárás alatt áll. Bármilyen megszűnési eljárás megindítását megelőző nappal a cég tagsága megszűnik.

A társasági adó kapcsán említésre méltó az EU-val és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (továbbiakban: OECD) folytatott tárgyalássorozat a globális minimumadóról.

Korábban Magyarország megvétózta a cégcsoportszinten legalább 750 millió eurós éves árbevétellel rendelkező multinacionális vállalatokat érintő 15%-os globális minimumadó beépítését a magyar adószabályozásba.

A legfrissebb hivatalos információk szerint azonban Magyarország adóemelés nélkül csatlakozhat a globális minimumadóhoz, mivel az EU Tanácsa hozzájárult, hogy a magyar helyi iparűzési adó beleszámítson a globális minimumadóba. A hozzájárulásnak köszönhetően előreláthatóan kevés magyar cégnek kell majd ezen felül plusz adókötelezettséget teljesítenie.

A munkajogot érintő változások alapja

2023. január 1-tól hatályos munkajogi változások alapja egyrészt az EU 2019/1152 irányelve az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről, másrészt az EU 2019/1158 irányelve a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról.

Ezen irányelvek alapján a tagállamok implementációs kötelezettségeinek határidejét 2022. augusztus 1. és 2-áig tűzték ki, azonban Magyarország Országgyűlése csak ez év december 7-én fogadta el az átültetésre vonatkozó rendelkezéseket. Az elfogadott törvényjavaslat emiatt rendelkezik átmeneti (2022. augusztus és decemberi időszakot érintő) munkáltatói kötelezettségekről, amelyekről az alábbiakban szintén szó esik.

Az apasági szabadságról 2023-ban

Az apát megillető pótszabadság fogalma eddig sem volt ismeretlen a Munka Törvénykönyvében (továbbiakban: Mt.), viszont a módosítások értelmében apasági szabadságra jogosultak azon apai jogállású vagy örökbefogadó férfiak, akik ez iránti kérelmet nyújtanak be a munkáltatójuk felé a gyermek születését követő vagy az örökbefogadást jóváhagyó határozat kiadását követő 2. hónap végéig.

Az apa akkor is jogosult igénybe venni a szabadságot, ha nem házas, elvált, vagy egyébként nem él közös háztartásban a született vagy örökbefogadott gyermekkel.

Az apát megillető pótszabadság mértékéhez képest az apasági szabadság 5 nappal meghosszabbodott, tehát 10 munkanapra nőtt a mértéke, amelynek díjazása tekintetében 5 napon keresztül a távolléti díj egésze illeti meg az apát, az azt követő 5 napra pedig a távolléti díj 40%-a.

A késői jogszabály-átültetés eredményeként fontos átmeneti szabályt tartalmaz az elfogadott törvényjavaslat, miszerint ha az apának augusztus 2. és december 31. között született vagy születik gyermeke és az apát megillető pótszabadságot nem vette igénybe, vagy igénybe vette, de a korábbi szabályozás szerinti 5 napot, erre irányuló kérelem esetén munkáltatói kötelezettség részére biztosítani a maradék 5 napot 2023. február 28-ig.

A módosító jogszabály kifejezetten utal arra, hogy felmondás esetén pénzben nincs lehetőség a szabadság megváltására, a hátralevő szabadságnapokra a munkavállaló a következő munkahelyén jogosult igényt tartani – emiatt a munkáltatót igazolás kiadási kötelezettség terheli, amelyben rendelkeznek a kiadott és még igénybe vehető apasági szabadságnapokról.

További fontos rendelkezés, hogy az apasági szabadság időtartamához felmondási tilalom kötődik, ha pedig a munkáltató mégis megszünteti a munkaviszonyt egyoldalúan, a munkavállaló jogosult bírósági úton kérni a munkaviszony helyreállítását.

Abban az esetben, ha a munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése nem von maga után indokolási kötelezettséget (pl.: próbaidő alatti munkaviszony megszüntetés) de egyébként az apasági szabadság időtartama alatt került sor a felmondásra, a munkavállaló kérheti munkáltatóját, hogy indokolja meg döntését.

Ezzel a változtatással az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény is módosult, mivel az apasági szabadságra irányuló kérelem végett az apák nem részesülhetnek sem közvetlenül, sem közvetetten hátrányos megkülönböztetésben.

A szülői szabadságról

A 44 munkanapot magába foglaló szülői szabadság azon szülőket – apákat és anyákat egyaránt – illet meg a gyermek 3 éves koráig, akiknek munkaviszonya legalább már 1 éve fennáll. A megkésett jogharmonizáció végett jelen esetben is életbe lép az apasági szabadsághoz hasonló átmeneti rendelkezés, amely szerint ha a munkavállaló gyermeke augusztus 2. és 2023. június 30-a között tölti be 3. életévét, úgy a munkáltatónak 2023. június 30-ig biztosítania kell a szülői szabadságot a munkavállaló erre irányuló kérelmére.

Ezen szabadság időtartamára járó díjazás mértéke a távolléti díj 10%-a azzal, hogy a munkavállalót megillető gyermekgondozási díj (GYED) és gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) összegével csökkenteni kell. A munkáltatónak figyelemmel kell lennie arra, hogy a szülői szabadság időtartamát nem szakíthatja meg, illetve a szülői szabadság kiadását a kérelemben megjelölt kezdő időponthoz képest 60 nappal elhalaszthatja, azonban köteles megjelölni azt az időtartamot, amikor viszont biztosítani tudja ennek kiadását.

Az apasági szabadságra vonatkozó szabályok alapján vonatkozik felmondási tilalom a szülői szabadság időtartamára is.

Rugalmas munkafeltételek kisgyermekes szülők részére

A távmunkavégzésben való foglalkoztatást és részmunkaidőre jogosultak gyermekük 8 éves koráig azon szülők, akiknek munkaviszonya már legalább 6 hónapja fennáll. A munkavállaló egy általa meghatározott időtartamra és írásbeli kérelem útján igényelheti a munkavégzése helyének és munkarendjének módosítását.

Jelen esetben a munkáltatónak arra kell figyelmet fordítania, hogy a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül választ adjon a munkavállalónak, amennyiben nem teszi, a munkavállaló bírósági úton igényelheti a munkáltatói jognyilatkozat pótlását a rugalmas munkafeltételeket illetően.

Gondozókat megillető munkaidő-kedvezmény

Azon munkavállaló, aki a vele közös háztartásban élőt kezelőorvos által igazoltan súlyos egészségügyi okból kifolyólag gondozza, felmenthető a munkavégzési kötelezettség alól évi 5 munkanap erejéig.

A munkáltatónak kötelessége felmentenie a munkavállalót erre irányuló szándéknyilatkozata esetén, azonban díjazást ezen időtartamra nem ír elő a jogszabály. Írásbeli kérelem formájában benyújtva igényelheti a rugalmas foglalkoztatást is a gondozó, megjelölve ennek időpontját, amelynek megválaszolására a munkáltató szintén kötelezve van.

A tél leghidegebb hétvégéje van az Egyesült Államok északkeleti részén rekordhidegekkel

Történelmi hidegrekordok dőltek meg az Egyesült Államok északkeleti államaiban szombaton a térséget elért sarkvidéki levegő miatt.
2023. 02. 05. 06:00
Megosztás:

Lelőtték az amerikai légtérben felfedezett kínai hírszerző léggömböt

Az amerikai haderő szombaton megsemmisítette az Egyesült Államok légterében a hét közepén felfedezett kínai léggömböt, amely az amerikai álláspont szerint hírszerző légieszköz, míg a kínai kormány eltévedt meteorológiai eszközről beszél.
2023. 02. 05. 05:00
Megosztás:

Erdészeti és vadgazdálkodási kérdésekről tárgyalt a magyar és a szlovén agrárminiszter

Magyarország és Szlovénia kölcsönösen előnyös együttműködésre törekszik az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás területén, továbbá a két ország egyaránt fontosnak tartja az állategészségügyi megelőző lépések összehangolását - jelentette ki Nagy István agrárminiszter szombaton a Vas megyei Felsőszölnökön, ahol megbeszélést folytatott Irena Sinko szlovén mezőgazdasági, erdészeti és élelmezési miniszterrel.
2023. 02. 05. 04:00
Megosztás:

Februári nyugdíj korábban jön, aki Postán kapja annak még korábban!

Végre igazán jó hírt kaptak a nyugdíjasok: napokkal hamarabb érkezik a Postai nyugdíj kézbesítő 2023 február hónapban az emelt összegű 13. havi nyugdíjjal. Miért ez a sietség, mi okozza a gyorsabb eljárást? És az a nyugdíjjogosult, aki bankszámlára kapja, az mikor számíthat a 2023 februári nyugdíj utalására? Cikkünkből minden kiderül.
2023. 02. 05. 03:00
Megosztás:

Az EU figyelmen kívül hagyja a szakmai észrevételeket

Az Európai Bizottság és az Euróai Unió az elmúlt év szankciós politikájában nem foglalkozott a számokkal, a szakmai figyelmeztetéseket folyamatosan figyelmen kívül hagyják - mondta Tóth Máté energiajogász az M1 esti híradójában.
2023. 02. 05. 02:00
Megosztás:

Mávinform: a Dunántúlon még vannak forgalomkorlátozások

A Dunántúlon szombat este is folytatódik a viharkárok miatti helyreállítás a vasútvonalakon, ezért továbbra is forgalomkorlátozásokra kell számítani - közölte a Mávinform az MTI-vel. Az Alföldön megszűntek a fennakadások a vasúti közlekedésben, estére ezeken a vonalakon helyreállt a menetrend.
2023. 02. 05. 01:00
Megosztás:

Ezeket a számokat húzták az ötös lottón

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki:
2023. 02. 05. 00:01
Megosztás:

Mintegy 60 ezer háztartás volt szombaton délben áram nélkül Csehországban

Mintegy 60 ezer háztartás volt szombaton délben áram nélkül a hó- és szélviharok következtében Csehországban - jelentette a CTK hírügynökség.
2023. 02. 04. 23:00
Megosztás:

A Dunántúlon és a fővárosban ad sok munkát az erős szél a tűzoltóknak

Sok munkát ad a viharos erejű szél a tűzoltóknak, a Dunántúlon és a fővárosban jellemzően kidőlt fákhoz és leszakadt vezetékekhez riasztják az egységeket - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szombat reggel a honlapján.
2023. 02. 04. 22:00
Megosztás:

Fejlesztette diagnosztikai technológiáját a szegedi Avidin Kft.

Uniós támogatással, több mint 305 millió forintos beruházással fluoreszcens technológián alapuló nagy érzékenységű megoldásokkal bővítette diagnosztikai palettáját a szegedi Avidin Kft. - tájékoztatta Puskás László ügyvezető az MTI-t.
2023. 02. 04. 21:00
Megosztás:

Megerősítette az EBRD "Aaa" osztályzatát a Moody's

Megerősítette az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) lehetséges legjobb, "Aaa" szintű, stabil kilátású osztályzatát a Moody's Investors Service, méltatva a bank rendkívül erőteljes likviditási helyzetét.
2023. 02. 04. 20:00
Megosztás:

Egymilliárd forintos fejlesztéssorozat kezdődik Tótkomlóson

Egymilliárd forintot meghaladó értékben kezdődnek fejlesztések a Békés vármegyei Tótkomlóson - közölte a térség országgyűlési képviselője a közösségi oldalán.
2023. 02. 04. 19:00
Megosztás:

Bölcsőde létesült a baranyai Szemely községben

Bölcsőde épült a Baranya vármegyei Szemelyben - tájékoztatta az önkormányzat az MTI-t.
2023. 02. 04. 18:00
Megosztás:

Kiemelkedő volt a decemberi forgalom a szállodákban

A magyarországi szálláshelyek teljesítménye decemberben is a várakozáson felül, kiemelkedően jól alakult, az infláció erősödése és az orosz-ukrán háború ellenére - közölte a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) az eredményekről szóló összefoglalójában az MTI-vel.
2023. 02. 04. 17:00
Megosztás:

Törökországról és a magyar-török kapcsolatokról szól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tavaszi szabadegyeteme

A magyar-török kapcsolatok történetéről, a két ország napjainkban betöltött kapcsolatrendszeréről, illetve Törökország jelenkori történéseiről szól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Szabadegyetemének tavaszi szemesztere.
2023. 02. 04. 16:00
Megosztás:

A testünk vagy a lelkünk éhezik, amikor azt érezzük, ennünk kell?

Téves az a berögződés, hogy azért fogyókúrázunk, hogy vékonyok legyünk! A cél ugyanis nem ez kellene, hogy legyen, hanem az, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. Ami pedig testsúlytól független. Az egészséges életmód sokkal érdemesebb cél, mert ha a minőségi táplálkozásnak köszönhetően tiszta lesz a testünk, akkor tiszták lesznek a gondolataink is, sokkal több energiával, motivációval, lelkesedéssel élhetjük a mindennapjainkat. Ehhez azonban le kell számolnunk néhány olyan hitrendszerrel, amelyek könnyen tévútra vihetnek. Az eligazodásban Pirner Alma, holisztikus egészség coach van segítségünkre, akinek március 1-jén induló, idén ötödik alkalommal megrendezett Bikini Body kihívás programjára február 5-e és 22-e között lehet jelentkezni.
2023. 02. 04. 13:00
Megosztás:

A globális nanotechnológiai piac értéke 2025-re elérheti a 306 milliárd eurót

A nanotechnológia vívmányai mára az élet és a tudomány minden területén jelen vannak a hétköznapi naptejektől az élelmiszer- és ruhaiparon át a génsebészetig. Az atomi szinten, a hétköznapitól gyökeresen eltérő tulajdonságú anyagokkal dolgozó technológia folyamatos és gyors fejlődése forradalmasítja az orvostudomány, az energetika, a gyártás és az anyagtudomány területeit, így egy innováció és tudásalapú gazdasági fejlődés motorja is lehet.
2023. 02. 04. 12:00
Megosztás:

Hiába a béremelés, nem kaphatunk azonnal több hitelt

Komoly bérharc folyik most a legtöbb cégnél, hiszen a tavalyi 14,5 százalékos éves átlagos infláció miatt ugyanaz a jövedelem mind kevesebbet ér, a munkavállalók pedig természetesen szeretnék, ha munkáltatójuk legalább ezt kompenzálná. A vállalkozások pénzügyi és piaci helyzete persze nem azonos, így a béralku sikeressége is változó kimenetelű lehet. De mire számíthat hitelfelvételnél az, akinek nem változott a jövedelme 2023-ban az előző évihez képest, és mi a helyzet akkor, ha jelentős mértékű béremelést sikerült kiharcolnia valakinek?
2023. 02. 04. 11:00
Megosztás:

Szerbia folytatja a koszovói helyzet rendezését célzó tárgyalásokat

Kétnapos, dulakodástól sem mentes vita után elfogadta a szerb képviselőház azt a jelentést, amely a Szerbia és Koszovó közötti tárgyalási folyamat utóbbi öt hónapjára vonatkozott. A parlamentben vérre menő vita folyt arról, hogy Szerbiának hogyan kell kezelnie a kialakult helyzetet.
2023. 02. 04. 10:00
Megosztás:

BKV: egységes szakszervezeti állásponttal folytatódtak a bértárgyalások

A BKV munkavállalói oldalát képviselő több szakszervezet egységes javaslattal érkezett a 2023-as bérmegállapodás megkötésére irányuló tárgyalássorozat újabb ülésére, amelyben a szakszervezetek több sávos, százalékos béremelésre tesznek javaslatot - közölte a társaság pénteken az MTI-vel.
2023. 02. 04. 09:00
Megosztás: