Klasszisokkal jobb a helyzet: a befektetési vállalkozások új prudenciális keretrendszere

Új prudenciális keretrendszer vonatkozik 2021. június 26-tól a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv (MiFID II) befektetési vállalkozásaira EU-szerte, így hazánkban is. A változásokat a befektetési vállalkozásokról szóló irányelv (IFD) és a befektetési vállalkozásokról szóló rendelet (IFR) hatályba lépése vezette be. Ezek az intézmények új kategóriák szerinti besorolását eredményezték, amellyel a hitelintézeti szabályokhoz képest egy egyszerűbb, a befektetési vállalkozások sajátosságaihoz igazodó követelményrendszer alakult ki. Az új szabályok azonban nem minden befektetési vállalkozás esetében alkalmazandók.

Klasszisokkal jobb a helyzet: a befektetési vállalkozások új prudenciális keretrendszere

Az európai szabályozók szándéka és célja a befektetési vállalkozásokra vonatkozó egységes, integrált prudenciális keretrendszer, az IFR/IFD létrehozásával az volt, hogy ezen intézmények esetében a tényleges kockázataikat jobban tükröző, ugyanakkor az arányosság elvét is kifejező szabályozás valósuljon meg. A kialakított új szabályozás a befektetési vállalkozások többségét kiemelte az európai szintű hitelintézeti tőkekövetelmény-szabályozásra vonatkozó CRR/CRD hatálya alól. A kisebb kockázatot jelentő befektetési vállalkozásokra így már egy egyszerűbb szabályrendszer követelményei vonatkoznak, különösen a tőkekövetelményekre és az adminisztratív terhekre vonatkozó előírások tekintetében.

Az új követelményrendszer az intézményeket új kategóriák szerint osztályozza, az uniós szabályozás terminológiáját használva ún. Class-okba sorolva őket. A prudenciális szabályok pedig attól függően változnak, hogy a befektetési vállalkozás melyik kategóriába tartozik. Egyes kategóriáknál viszont továbbra is CRR/CRD szabályai alkalmazandók, a befektetési vállalkozás mérete, tevékenysége és kockázatainak a sajátosságai következtében.

Milyen osztályokat különböztetünk meg?

Az IFR/IFD besorolási rendszere a vállalkozásokat négy különböző osztályba sorolja, létrehozva ezáltal az intézmények alábbi kategóriáit.

KATEGÓRIÁK

AZ OSZTÁLYOZÁS ELEMEI

SZABÁLYOZÁSI KERETRENDSZER

„Class 1”

Azok a nagyméretű befektetési vállalkozások, amelyek sajátszámlás kereskedést folytatnak, vagy pénzügyi eszközök jegyzési garanciavállalása és/vagy pénzügyi eszközök elhelyezése az eszköz vételére irányuló kötelezettségvállalással tevékenységet végeznek és eszközeik összértéke meghaladja a 30 milliárd eurót (egyedi és összevont alapon) „Class 1” kategóriába sorolt vállalkozások.

CRR/CRD

„Class 1 minus”

A „Class 1 minus” intézmény jogosult sajátszámlás kereskedést folytatni, vagy pénzügyi eszközök jegyzési garanciavállalására és/vagy pénzügyi eszközök elhelyezésére az eszköz vételére irányuló kötelezettségvállalással tevékenységet végezni, és konszolidált eszközeinek összértéke meghaladja a 15 milliárd eurót, de nem éri el a 30 milliárd eurós „Class 1” besorolás küszöbértékét.

 Ide soroljuk azokat a befektetési vállalkozásokat is, amelyek ugyanezen tevékenységek végzésére jogosultak, és eszközeik összértéke összevont alapon az 5 milliárd eurót meghaladja, de nem éri el a 15 milliárd eurót és a felügyeleti hatóság megítélése szerint  méretüknél, tevékenységeiknél fogva az ilyen befektetési vállalkozások a hitelintézetek jelentette kockázatokhoz hasonló kockázatokat jelenthetnek a pénzügyi stabilitásra.

CRR/CRD

„Class 2”

Meghatározott szintű szavatolótőkével rendelkező intézmények a „Class 2” besorolás alá esnek.

IFR/IFD

„Class 3”

Azok a kis méretű és össze nem kapcsolt (nem csoporthoz tartozó) intézmények, amelyek bizonyos küszöbértékeket nem lépnek túl a K-faktor számítása szerint, és nem rendelkeznek ügyfélvagyonnal „Class 3” kategóriába tartozó befektetési vállalkozásnak minősülnek.

IFR/IFD

 

A változások lényegesek, hiszen a hitelintézet fogalma, definíciója is módosult, megteremtve ezáltal a két prudenciális szabályozási keretrendszer közötti koherenciát. Az európai szabályozó felismerte, hogy vannak olyan befektetési vállalkozások, amelyek a MiFID II szabályai szerinti engedéllyel rendelkeznek, azonban méretüknél és tevékenységük jellegénél fogva rendszerszinten jelentősnek tekinthetőek, bankszerű szolgáltatásokat nyújtanak, és jelentős mértékben vállalnak kockázatokat. Olyan üzleti modellekkel és kockázati profilokkal bírnak, amelyek a nagy hitelintézetekhez hasonló kockázatot jelentenek a pénzügyi piacok stabil és szabályszerű működésére.

Az új szabályok szerint az ilyen már működő befektetési vállalkozás köteles hitelintézeti működési engedélyt kérni az illetékes felügyeleti hatóságtól, és az engedélyezési eljárást követően hitelintézetként kell működnie. A „Class 1” kategóriába tartozó intézmények tehát „elvesztik” befektetési vállalkozás formájában történő működés lehetőségét, és teljes mértékben a CRR/CRD szabályoknak kell megfelelniük.

Az Európai Bankhatóság (EBA) által végzett adatgyűjtés és felmérés szerint mintegy 19 uniós befektetési vállalkozás lépi át a „Class 1” besorolás szerinti 30 milliárd eurós küszöbértéket, figyelemmel arra az új előírásra is, miszerint, ha a vállalkozás egy harmadik országbeli csoport tagja, a harmadik országbeli csoport minden egyes uniós fióktelepének összes eszközét be kell számítani a csoporthoz tartozó valamennyi vállalkozás eszközeinek összértékébe.

A „Class 1 minus” osztályba tartozó intézmények továbbra is befektetési vállalkozások maradnak, azonban a CRR/CRD prudenciális szabályainak kötelesek megfelelni. A jogszabályi előírások szerinti küszöbértékek jelzik az ebbe a kategóriába tartozó befektetési vállalkozásokat, illetve bizonyos feltételek fennállása esetén a felügyeleti hatóság is kötelezheti a befektetési vállalkozást a CRR/CRD szerinti prudenciális szabályok alkalmazására.

Az IFR és az IFD vezette be a kis méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozás fogalmát, amelyet részletesen az IFR 12. cikke határoz meg. Ezek az intézmények az ún. „Class 3” befektetési vállalkozások, amelyek a jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés esetén az új prudenciális keretrendszer számos adatszolgáltatási, likviditási és nyilvánosságra hozatali követelménye alól felmentést kapnak, így az IFR/IFD szerinti követelményrendszernek csak egyes – a kockázatukat leginkább tükröző – előírásai vonatkoznak rájuk.

A „Class 2” befektetési vállalkozások pedig azon befektetési vállalkozások, amelyek nem sorolhatók más kategóriába. Valójában az új prudenciális keretrendszer esetükben alkalmazandó a legteljesebben: az IFR/IFD szerinti új vállalatirányítási, kockázatkezelési és kockázatvállalási szabályok, az adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelmények kötelezik őket. Hazánkban a legtöbb befektetési vállalkozás a „Class 2” kategóriába tartozik.

Előfordulhat, hogy egy „Class 2” vagy „Class 3” besorolású befektetési vállalkozás mégis a CRR/CRD egyes szabályainak köteles megfelelni. Ez abban az esetben lehetséges, ha az IFR 1. cikk (5) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén a befektetési vállalkozás maga kéri a felügyeleti hatóság engedélyét a CRR/CRD szerinti előírások alkalmazásához, feltéve, hogy nem szabályozási arbitrázs céljából választja ezt a megoldást. Az egyes osztályok, illetve a két szabályrendszer közötti váltás a küszöbértékek elérése esetén kötelező. Az európai jogalkotó azonban megteremtette a lehetőséget a felügyeleti hatóságok számára, hogy a befektetési vállalkozás kérelme nélkül, a felügyeleti hatóság mérlegelése alapján tegye  kötelezővé  a CRR/CRD alkalmazását. A vonatkozó jogszabályi feltételek hazai alkalmazásáról az MNB által publikált Tájékoztató segíti a piaci szereplőket.

A fenti elhatárolásokhoz is kapcsolódó részletszabályokat – az IFR/IFD mellett - az EBA által kidolgozott szabályozás- és végrehajtás technikai rendeletek, valamint iránymutatások tartalmazzák. Az új szabályozás többek között 21 másodszintű joganyag, 8 iránymutatás és 2 jelentés elkészítésére hatalmazza fel az EBA-t. Ezek kidolgozása, illetve EU Bizottság általi elfogadásuk az új prudenciális keretrendszer alkalmazása óta zajlik. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában már publikált, IFR-hez kapcsolódó, valamint IFD-hez kapcsolódó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási rendeletek az EU Bizottság honlapján követhetők nyomon.

Kapcsolódó felügyeleti elvárások

Az egyes kategóriák közötti elhatárolás különösen fontos az intézményekre vonatkozó helyes prudenciális szabályok meghatározása, illetve azok alkalmazása miatt. A prudenciális keretrendszer meghatározza a felügyeleti hatóság által kiadott szabályozó eszközök, mint például az MNB által kiadott ajánlások, hatályát is. Az MNB az új európai szabályozási keretrendszer és osztályba sorolás figyelembevételével megkezdte a befektetési vállalkozásokra vonatkozó hatályos MNB elvárások felülvizsgálatát, illetve folyamatosan figyelemmel kíséri az EBA vonatkozó iránymutatásait.

Az új besorolás a befektetési vállalkozások részéről is kellő körültekintést igényel. Az eltérést engedő szabályok miatt ugyanis egy-egy befektetési vállalkozás olyan MNB ajánlásnak is címzettjévé válhat, amelynek elvárásai a CRR/CRD követelményein alapulnak.

A kezdeti szakaszban az új IFR/IFD szerinti prudenciális keretrendszerre való felkészülés, illetve az annak való folyamatos megfelelés jelentős szervezeti erőforrásokat köthet le a befektetési vállalkozásoknál és akár jelentősebb költségekkel is járhat. Az új prudenciális előírások, az új osztályozás elsősorban a kis- és közepes befektetési vállalkozások számára hoz változásokat, mivel mentesíti őket a CRR/CRD felügyeleti keretei alól, és a meglévő MiFID II/MiFIR rendelkezések mellett külön szabályrendszer alá helyezi őket. Mindez lehetővé teszi, hogy a kisebb kockázatot jelentő befektetési vállalkozások egy egyszerűbb, a működésükben rejlő tényleges kockázatokra reagáló szabályrendszernek felelhessenek meg, ezzel hosszabb távon költséghatékonyabbá téve működésüket.

dr. Bodnár Melinda

A szerző a Magyar Nemzeti Bank vezető szabályozási szakértője

Ismét gyorsult a mezőgazdasági termelői árak emelkedése

Az előző havi megtorpanás után júniusban ismét gyorsult a mezőgazdasági termelői árak emelkedése: a felvásárlási árak a májusi 45,4 százalék után júniusban átlagosan 48,3 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbiaknál a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint.
2022. 08. 12. 23:00
Megosztás:

Wellness: érezd magad jól!

Amikor kikapcsolódás céljából egy wellnesshotel kerül szóba, számos igény merül fel. De mire számíthat a vendég, ha ilyen szállodába látogat?
2022. 08. 12. 22:00
Megosztás:

Romániában 1 százalékkal csökkent az ipari termelés

Romániában a nyers adatok szerint 1 százalékkal csökkent az ipari termelés az idei első fél évben a tavalyi év azonos időszakához mérten - közölte pénteken a román országos statisztikai intézet.
2022. 08. 12. 21:00
Megosztás:

A helyzet ellenére rekordszinten teljesít a magyar ipar

Az első fél évben 5,1 százalékkal nőtt az ipari termelés Magyarországon. A teljesítményjavulás 2020 elejéhez képest 6,3 százalékos. A hazai ipar ezzel a vírusválság előtti mutatót tartósan felülmúlva újabb rekordszintre emelkedett - írta a Technológiai és Ipari (TIM) minisztérium pénteken.
2022. 08. 12. 20:00
Megosztás:

A sikeres mezőgazdaság jövője a digitalizáció és a robotizáció

A sikeres mezőgazdaság jövője a digitalizáció és a robotizáció, azaz a precíziós eszközök alkalmazása, mivel ez már a vetésnél jelentősen befolyásolni tudja annak hatékonyságát, illetve később az állomány fejlődésének dinamikáját is - mutat rá a Klímapolitikai Intézet legfrissebb tanulmánya.
2022. 08. 12. 19:00
Megosztás:

Többséget szerez a Gránit Bank az Equilor Befektetési Zrt.-ben

A Gránit Bank Zrt. 50 százalék plusz egy szavazatnyi részesedést szerez az Equilor Befektetési Zrt-ben; a több mint 30 éves magyar befektetési szolgáltató változatlan menedzsmenttel folytatja működését - közölték a társaságok az MTI-vel pénteken. A tranzakció nem érinti az Equilor Alapkezelőt.
2022. 08. 12. 18:00
Megosztás:

20 százalékkal nőtt a megújulókból termelt áram májusban

A megújuló forrásból termelt bruttó villamos energia mennyisége 20,7 százalékkal nőtt Magyarországon májusban az előző év azonos időszakához képest - tájékoztatta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) pénteken az MTI-t a legújabb, a májusi adatokat közlő energiastatisztikai riportja alapján.
2022. 08. 12. 17:00
Megosztás:

Kedvezményes az utazás a Balatonnál a Strand Fesztivál idején

A Strand Fesztivál TravelPass-szal 7 napon át korlátlanul lehet utazni a Balaton menti települések közötti a MÁV-Start és a Volánbusz járatain - közölte MÁV-Volán-csoport pénteken az MTI-vel.
2022. 08. 12. 16:00
Megosztás:

Megszakítható-e a munkavállaló szabadsága?

A rendszeres fizetett szabadsághoz való jog a munka világában a pihenéshez való jog megvalósulását szolgálja, célja a munkavégzés során elhasznált erőforrások, a fizikai és szellemi energia pótlásának, valamint a munkavállalók regenerálódásának biztosítása – ismertette dr. Brózmann Attila, az act Bán & Karika Ügyvédi Társulás szakértője.
2022. 08. 12. 15:00
Megosztás:

Késleltetve jelenik meg az infláció az e-kereskedelemben

Az erős piaci verseny a legtöbb esetben késlelteti az online kereskedelemben értékesített termékek áremelkedését, állapította meg az Olcsóbbat.hu ár-összehasonlító portál annak kapcsán, hogy az oldalon közel 90 termékkategória legkeresettebb termékeinek éves árváltozását vizsgálta, több mint 3.000 termékre kiterjedően.
2022. 08. 12. 14:00
Megosztás:

Többe kerülhet az iskolakezdés – mennyivel drágultak a „gyerekslágerek”?

Az infláció az iskolakezdésre is hatással van, a szülőknek a korábbinál nagyobb kiadásokkal kell számolniuk. Országosan az iskolanyitáshoz kötődő kiadások több mint 17 százalékát adja a tanuláshoz elengedhetetlen füzetekhez, papírárukhoz, rajzlapokhoz köthető forgalom, ezek a termékek pedig az idén akár 40-50 százalékkal drágábbak lehetnek, a nem papír jellegű irodaszerek ára pedig 30 százalékkal növekedhet. A K&H a hivatalos adatok alapján megnézte, hogy a gyerekek körében népszerűnek mondható termékek hivatalos országos átlagára hogyan változott: a hamburgernél például 35 százalékos áremelkedés látszik, míg egy hátizsák ára 17 százalékkal került feljebb.
2022. 08. 12. 13:00
Megosztás:

Magyarország kevésbé lesz érzékeny a további forint-leértékelődés irányába ható nyomásra

Infláció, jegybanki kamatok, energia árak – a kelet-közép-európai országok nagy tempóban reagálnak a változásokra, a Fidelity International szakértői pedig megnézték, mi várható a lengyel, cseh, román és magyar pénzügyi piacokon.
2022. 08. 12. 12:00
Megosztás:

A keresleti optimizmusra tovább emelkedik a kőolaj ára

A WTI 93,2, a Brent típusú kőolaj 99,3 dollár volt ma reggel az októberi leszállításra, míg az Ural azonnali leszállítási ára 77,5 dollár volt hordónként.
2022. 08. 12. 11:00
Megosztás:

A Lenovo egymást követő kilenc negyedévben javuló bevételt és nyereséget ért el

Erős első éves eredményeket jelentett be a Lenovo Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), amely így a kilencedik egymást követő negyedévben növelte mind a bevételét, mind a nyereségét. Az első negyedéves nettó nyereség a tavalyihoz képest 11%-kal 516 millió dollárra, nem HKFRS[1] alapon az előző évhez képest pedig 35%-kal 556 millió dollárra nőtt. A bevételek 17 milliárd USD-re nőttek, ami 5%-os növekedést jelent az előző évhez képest változatlan árfolyamon számolva.
2022. 08. 12. 10:00
Megosztás:

Itt a válasz a repülőjegyadóra: 8 budapesti útvonalát bezárja a Ryanair

Megszünteti nyolc budapesti útvonalát a Ryanair, amely már a repülőjegyadó bevezetése után jelezte, hogy a plusz költségnek járatrikítások és -leállítások lehetnek a következményei - -írja a Bank360.
2022. 08. 12. 09:00
Megosztás:

Külföldi vagyonok - A németekhez kapcsolódik a legtöbb külhoni öröklési ügy

Legnagyobb részben, majdnem ötven százalékban Németországhoz kapcsolódtak a magyar határon átnyúló öröklési ügyek az elmúlt években – derült ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) Adatkutató Alintézetének elemzéséből. A németeket az osztrákok és a románok követik. Az elmúlt években egyre többször jelent meg magyarországi hagyatéki ügyekben külföldi vagyon, például egy németországi bankszámla, egy osztrák rendszámú autó vagy egy Seychelle-szigeteki cégtulajdon. Sokan nem tudják, hogy az uniós szabályok szerint nem biztos, hogy Magyarországon döntenek egy magyar elhunyt külföldi apartmanjának örökléséről, és más járhat a hagyatékból a házastársnak, ha párja Ausztriában, vagy ha itthon élt.
2022. 08. 12. 08:00
Megosztás:

Csúcsra járatja Magyarország legnagyobb vasöntödéjét a Busch-Hungária

Több mint 5.000 tonna öntvény előállításával Magyarország legnagyobb vasöntödéje szinte a teljes rendelkezésre álló termelési kapacitását kihasználta júniusban. A Busch-Hungária győri üzeme tavaly története egyik legsikeresebb évét zárta, de még így is sikerült az idén kétszer megdöntenie korábbi termelési és hatékonysági csúcsait. A várakozásokat meghaladó eredményeket következetes beruházási stratégia alapozta meg, és műszaki, technológiai, valamint a munkavégzést megkönnyítő beruházások teszik lehetővé.
2022. 08. 12. 07:00
Megosztás:

Egyre tudatosabbak és magabiztosabbak a magyarok, ha pénzügyekről van szó

Csaknem háromszor annyian vezetik rendszeresen a háztartás bevételeit és kiadásait, mint tavaly, és 52 százalék áll magabiztosan a pénzügyekhez – állapítja meg a KANTAR kutatása, melyet a Provident Pénzügyi Zrt. anyavállalata, az International Personal Finance (IPF) megbízásából készített. Anyagi jellegű tanácsokért a pénzügyi intézmények és szaktanácsadók mellett szívesen fordulnak a családjukhoz a megkérdezettek, akik szerint a pénzügyi tudatosság fejlesztése elsősorban az iskolák feladata.
2022. 08. 12. 06:00
Megosztás:

5 digitális trükk, amit érdemes megtanulnunk a fiataloktól

Attól, hogy aktív internethasználókká válunk, még nem kell egész nap a kijelző vagy a képernyő előtt gubbasztanunk. Sőt, az online megoldások közül sok nemhogy időrabló, de időt is spórolhatunk vele. A fiatalok világnapjára a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) összegyűjtött néhány olyan megoldást, amit az idősebbeknek is érdemes lehet megtanulni.
2022. 08. 12. 05:00
Megosztás:

Az augusztusi nyugdíjat miért utalják így?

A KSH adatai között keresgélve azt láthatjuk, hogy Magyarország lakosságából (mely 9,7 millió fő) jelenleg mintegy 2.029.000 ember az, aki un. saját jogú nyugdíjas, azaz minden hónapban ennyi embernek utalják ki a nyugdíj-járandóságát. A legtöbb nyugdíjas korú már jó előre tudja, hogy melyik hónapban mikorra várható a nyugdíj kézbesítése, mégis érik időnként meglepetések (pl. évközi nyugdíj emelések, vagy épp a naptár-hatás miatti dátum-eltolódások a szokásos havi 12-i napról). De mikor érkezik a 2022 évi augusztus havi nyugdíj? Cikkünkben mutatjuk a hazai nyugdíjhelyzetet és azt is, hogy mikorra várható az augusztusi nyugdíj érkezése.
2022. 08. 12. 04:01
Megosztás: