Örökbefogadás Magyarországon, az örökbefogadás menete és tudnivalók

Mik Magyarországon az örökbefogadás feltételei? Ki fogadhat örökbe gyermeket és ki az aki nem lehet örökbefogadó? Miként fogadhat örökbe nem magyar állampolgár magyar gyermeket, illetve magyar állampolgár nem magyar gyermeket (örökbefogadás külföldről)? Milyen jogok illetik meg az örökbefogadott gyermeket új családjában? Hogyan működik az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás?

Örökbefogadás Magyarországon, az örökbefogadás menete és tudnivalók

Az örökbefogadással kapcsolatos eljárás megindítása

A személyes kapcsolatfelvételt követően az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás az örökbe fogadni szándékozó személy és a gyermek, illetve törvényes képviselője egyetértő, kölcsönös kérelmére indul. A kérelmet a gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének vagy gyámjának lakóhelye szerinti megyeszékhelyen működő járási gyámhatóságnál, Budapesten a Fővárosi XI. kerületi Kormányhivatal gyámhatóságánál, Pest megyében pedig a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatalának gyámhatóságánál kell benyújtani, ezzel megindul az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás. 

Az örökbe fogadni szándékozó személynek a kérelméhez csatolnia kell:

- születési és házassági anyakönyvi kivonatát (amennyiben külföldön született, vagy kötött házasságot), valamint

- a jövedelmi viszonyairól szóló igazolást,

- amennyiben nyílt örökbefogadás történik - a gyermekvédelmi szakszolgálat vagy az örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet közreműködését igazoló iratot. (Nem kell csatolni ez utóbbi dokumentumot abban az esetben, ha ezek a szervezetek az örökbefogadásra irányuló kérelem előterjesztésekor jegyzőkönyvben nyilatkoznak az örökbefogadásban való közreműködés megtörténtéről, illetve ha az örökbefogadó a vér szerinti szülő házastársa, vagy ha a gyermeket rokon fogadja örökbe.)

Az örökbefogadással kapcsolatos meghallgatás

Miután a gyámhatóság beszerezte a döntéshez szükséges iratokat, köteles meghallgatni a következő személyeket is:

1. az örökbe fogadni szándékozó személyt;

2. a tizennegyedik életévét betöltött, illetőleg a tizennégy éves kora előtt is ítélőképessége birtokában lévő, örökbe fogadandó gyermeket (szükség szerint pszichológus szakértő útján);

3. a gyermek szülőjét, kivéve, ha

- a szülő felügyeleti jogát jogerősen megszüntették, vagy

- a gyermeket a gyámhatóság véglegessé vált döntéssel örökbe fogadhatónak nyilvánította, avagy

- a szülő úgy adott az örökbe fogadáshoz hozzájáruló nyilatkozatot, hogy az örökbe fogadókat nem kívánja ismerni,

1. az örökbefogadandó gyermek törvényes képviselőjét (a gyermekvédelmi gyám a gyermek vagy a kiskorú vér szerinti szülő törvényes képviselője, nyilatkozatát írásban is megteheti);

2. a házasságban élő, de önállóan örökbe fogadni szándékozó személlyel együtt élő házastársát;

3. a kiskorú vér szerinti szülő törvényes képviselőjét (kivéve, ha titkolt terhesség esetén a kiskorú anya a meghallgatás mellőzését kérte és ezzel a gyámhatóság egyetért).

A gyámhatóság nyílt örökbefogadás esetén az örökbefogadót, az örökbefogadandó korlátozottan cselekvőképes gyermeket és a vérszerinti szülőt együttesen - tárgyalás keretében - hallgatja meg.

Nyilatkozatok a meghallgatás során

Az örökbe fogadni szándékozó személynek nyilatkoznia kell arról, hogy az örökbefogadás jogi következményeit ismeri és tudomásul veszi, az örökbefogadásnak személyében rejlő akadálya nincs, valamint arról is nyilatkoznia kell, hogy az örökbefogadás nem jár haszonszerzéssel. Kérnie kell, hogy a hatóság helyezze ki hozzá a gyermeket gondozásra, vagy ha a gyermek legalább egy éve már nála van, erről kell nyilatkoznia. Az örökbe fogadni szándékozó személynek nyilatkoznia kell a fentieken túl még arról, hogy:

1. az engedély megadása esetén kéri-e vérszerinti szülőként történő anyakönyvezését,

2. a gyermek az örökbefogadás után milyen nevet viseljen, és mi legyen a származási helye,

3. amennyiben egyedülálló az örökbefogadó, mik legyenek a képzelt másik szülő adatai.

Amennyiben az örökbefogadó házasságban él, de csak ő fogad örökbe, a házastársnak is nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul az örökbefogadáshoz, és nyílt örökbefogadás esetén a vér szerinti szülőnek arról kell nyilatkoznia, hogy hozzájárul gyermekének a leendő örökbefogadóhoz történő gondozásra való kihelyezéséhez, illetve ha már ő gondozza legalább egy éve, erről kell nyilatkoznia. A vér szerinti anyának arról is nyilatkoznia kell, hogy megnevezi-e az apa adatai nélkül született gyermeke apját.

A nyílt és titkos örökbefogadás közötti különbségek

Nyílt az örökbefogadás akkor, ha a vér szerinti szülő és az örökbefogadó szülő ismerik egymás adatait, és így a vérszerinti szülő tudja, hogy gyermeke az örökbefogadást követően hova került. Titkos örökbefogadás esetén a vér szerinti szülőt még az örökbefogadásról sem értesítik, és az örökbefogadásról hozott határozatot fellebbezéssel vagy egyéb módon sem támadhatja meg.

Titkosan zajlik az örökbefogadás, ha:

1. a vér szerinti szülő úgy ad az örökbefogadáshoz beleegyező nyilatkozatot - akár már a gyermek születése előtt -, hogy az örökbe fogadni kívánók adatait nem akarja megismerni;

2. a szülő a szülői felügyeletet megszüntető jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll;

3. a nevelt gyermeket a gyámhatóság örökbe fogadhatónak nyilvánította;

4. a szülő - a személyazonosságának feltárása nélkül - egy egészségügyi intézményben lévő inkubátorban hagyta a gyermekét, és hat héten belül nem is jelentkezett érte.

Kötelező gondozásba adás

Az első találkozást követő harminc napon belül kell döntenie a szakszolgálatnak arról, hogy javasolja-e a gyámhatóságnak azt, hogy a gyermeket adják a kérelmező gondozásába. Ezt a véleményt az örökbe fogadni szándékozó kérelmére - a gyámhatóság által bekért igazolásokkal és szakvéleményekkel, valamint az ítélőképessége birtokában levő gyermek meghallgatásáról készült jegyzőkönyvvel együtt - a szakszolgálat megküldi a gyámhatóság részére.

A gyámhatóság a beszerzett iratok, illetve az örökbe fogadni szándékozó személy és a gyermek szülőjének - gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálat javaslata és a gyermekvédelmi gyám - kérelme alapján 15 napon (6 hetesnél fiatalabb gyermek esetében 8 napon) belül dönt a kötelező gondozásba történő kihelyezésről. Az örökbefogadni szándékozó szülő saját költségén köteles a gyermek gondozásáról, tartásáról gondoskodni a kihelyezés időtartama alatt, jogosult azonban jogszabály alapján járó ellátások igénybevételére.

A gyámhatóság az örökbefogadás engedélyezése előtt az örökbe fogadni szándékozó személy lakóhelye szerinti gyermekjóléti szolgálat, illetve gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálat javaslata alapján meggyőződik a gyermeknek családba történő beilleszkedéséről. Amennyiben az örökbefogadási eljárás során olyan új körülmény, tény merül fel, amely kétségessé teszi a korábbi alkalmasságot megalapozó szakvéleményben foglaltakat, a gyámhatóság intézkedik az alkalmasság felülvizsgálata iránt.

Nem kell a kötelező gondozásba történő kihelyezésről határozatban rendelkezni - azonban a gyámhatóság az eljárás során környezettanulmányt végez vagy szerez be - ha:

1. az örökbefogadó és a vér szerinti szülő házastársak, vagy

2. az örökbefogadó és a vér szerinti szülő meghallgatása során arról nyilatkozik, hogy a gyermeket a vér szerinti szülő hozzájárulásával már legalább egy éve saját háztartásában gondozza, vagy

3. a nevelésbe vett gyermeket a nevelőszülője (és házastársa) fogadja örökbe, és a gyermek megfelelő neveléséről, gondozásáról legalább egy éve saját háztartásában gondoskodik, és ennek tényét a nevelőszülői hálózat működtetője igazolta,

4. hat hetesnél fiatalabb, ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket az örökbefogadó legalább egy hónapja saját háztartásában gondozza,

5. a gyámság alatt álló gyermeket családbafogadó gyámja fogadja örökbe és a gyermek megfelelő gondozásáról, tartásáról legalább egy éve saját háztartásában gondoskodik.

A kötelező gondozásba vett gyermek és a leendő szülő kapcsolatának alakulását, a családba történő beilleszkedését a szakszolgálat figyelemmel kíséri, majd tapasztalatait, valamint az örökbefogadásra vonatkozó javaslatát megküldi a gyámhatóságnak.

A gyámhatóság határozata és a jogorvoslati lehetőségek

A gyermek örökbefogadását engedélyező határozat (és ezzel az örökbefogadás) annak véglegessé válása napjától válik hatályossá, azaz az örökbefogadás joghatásai ettől a naptól érvényesíthetőek. Ez alól kivétel az az eset, amikor az örökbe fogadni szándékozó személy az eljárás ideje alatt meghal: ha ugyanis a hatóság utóbb engedélyezi az örökbefogadást, akkor annak joghatásai a kérelmező halálának időpontjában beállnak.

A gyámhatóság első fokú, engedélyező határozata akkor tekinthető véglegesnek és végrehajthatónak, ha a határozat ellen határidőn belül nem fellebbeztek, vagy a fellebbezésről lemondtak, illetve a fellebbezés kizárt.

Fellebbezést az engedélyező vagy elutasító gyámhatósági határozat ellen a határozat közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni annál a gyámhatóságnál, amely a megtámadott határozatot hozta. A fellebbezés akár új tényeket vagy bizonyítékokat is tartalmazhat. A fellebbezésről a megyei (fővárosi) kormányhivatalok gyámügyi és igazságügyi főosztályai döntenek.

Ezt követően az örökbe fogadni szándékozó személy vagy a vér szerinti szülő már csak a másodfokú határozat - jogszabálysértésre alapított - bírósági felülvizsgálatát kérheti.

Az örökbefogadás utánkövetése

Az örökbefogadás jogerős befejezését követően az örökbefogadó szülők és az örökbefogadott gyermek még két alkalommal találkoznak a gyermekvédelmi szakemberekkel. A hatályos gyermekvédelmi törvény ugyanis kötelezővé teszi az ún. örökbefogadás utánkövetését, amelynek az a célja, hogy figyelemmel kísérje a gyermek örökbefogadó családba történő beilleszkedését, és szükség esetén a beilleszkedést segítő tanáccsal lássa el az örökbefogadó családot. Az első találkozásra az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő hat hónapon belül kerül sor, a másodikra pedig másfél év múlva, de az örökbefogadók kérelmére ennél sűrűbb találkozási lehetőséget is biztosít az utánkövetést végző szervezet. (Abban az esetben, ha házastárs vagy rokon által történt az örökbefogadás, ez utóbbi találkozás rájuk nézve nem kötelező).

Amennyiben az utánkövetést végző szakember a személyes találkozás során a gyermek nevelésével, körülményeivel kapcsolatos problémát észlel, illetve ha a személyes találkozásra történő felhívásra az örökbefogadó nem reagál, ezt a gyámhatóság felé jeleznie kell. A gyámhatóságnak ebben az esetben fel kell kérnie a család- és gyermekjóléti szolgálatot arra, hogy tájékozódjon az örökbe fogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről és a családba való beilleszkedéséről. Probléma észlelése esetén a gyámhatóságnak a gyermek érdekében és védelmében meg kell tennie a probléma jellegének megfelelő gyermekvédelmi intézkedéseket. (forrás: Ügyfélkapu)

Gyerektartás és annak összege

Soron kívüli eszközvásárlásba kezdett a Bank of England

Soron kívüli állampapír-vásárlásba kezdett szerdán a Bank of England a font meredek gyengülésével járó piaci viharok csitítása érdekében.
2022. 09. 29. 07:00
Megosztás:

Előadásokkal és bemutatókkal várja az érdeklődőket az Állatkert

Hét előadással és interaktív bemutatókkal várják a városligeti intézmény szakemberei az állatkerti szakmai munka és annak tudományos alapjai, az állatkertészet, valamint az állatkerti kulisszatitkok iránt érdeklődőket pénteken.
2022. 09. 29. 06:00
Megosztás:

A 4 millió tonnát is megközelítette a magyar takarmánygyártás 2021-ben

A Magyarországon működő keverőüzemek 2021-ben 3,956 millió tonna haszonállat-takarmánykeveréket állítottak elő, 2020-hoz képest 3,4 százalékkal többet - olvasható az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) honlapján közzétett összefoglalóban.
2022. 09. 29. 05:30
Megosztás:

Rendszerváltozások: az átláthatatlan vállalati informatika az innovációt is megöli

A verseny által kikényszerített folyamatos költségcsökkentési spirál, a munkaerőhiány pótlására fejlesztett informatikai megoldások és robotizáció, valamint a technológia fejlődése mind a digitalizáció irányába hat. Ennek következtében komplex, sok területet lefedő, integrált rendszerek és célrendszerek jelennek meg a vállalati IT-környezetben. A folyamatosan változó körülmények újabb és újabb alkalmazások megjelenését teszik szükségessé egészen addig, míg egy nagyon nehezen átlátható, egymással direkt és indirekt függőségi kapcsolatban lévő applikációhalmaz alakul ki a vállalaton belül. Ezek a különböző korú, komplexitású és gyártói támogatással rendelkező, vagy egyedi fejlesztésű rendszerek nem pusztán a mindennapi működésüket és működtetésüket tekintve okoznak egyre nagyobb fejfájást: sokszor válnak az innováció, a megújulás gátjává. A Deloitte szakértői összegyűjtötték, hogyan lehet elkerülni ezt a csapdahelyzetet.
2022. 09. 29. 05:00
Megosztás:

Hülye vagy?! Elolvasás nélkül alá ne írd!

Olvasd el, mielőtt aláírod! – halljuk a figyelmeztetést jogi szakemberektől, de laikusoktól is unos-untalan.
2022. 09. 29. 04:01
Megosztás:

Ezentúl sebészeti robottal is műtenek a pécsi klinikán

Átadták az első vidéki robotsebészeti eszközt a pécsi klinikán szerdán. A géppel a tervek szerint heteken belül műtéteket fognak végezni - közölte a Pécsi Tudományegyetem (PTE) az MTI-vel.
2022. 09. 29. 03:30
Megosztás:

Bemutatták a készenléti egységek vonulását segítő drónt

A Széchenyi István Egyetem (SZE) és a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) kutatóinak közös közlekedés biztonsági fejlesztését, az Előfutár nevű drónt, az Országos Mentőszolgálat közreműködésével mutatták be Zalaegerszegen.
2022. 09. 29. 03:00
Megosztás:

Franciaország 2,1 milliárd euróval támogat tíz zöld hidrogénes beruházást

Élisabeth Borne francia miniszterelnök szerdán bejelentette, hogy a zöld hidrogént érintő fejlesztési stratégia keretében az állam 2,1 milliárd euróval támogat tíz nagy ipari beruházást. Emellett 3,2 milliárd eurónyi magántőke is érkezik az ágazatba.
2022. 09. 29. 02:30
Megosztás:

Az MVM Zrt. veszteséggel zárta az első fél évet

Az MVM Zrt. 81,1 milliárd forint veszteséggel zárta az idei első fél évet, míg a tavalyi azonos időszakban 28,3 milliárd forint adózás utáni nyeresége volt - derül ki a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján szerdán közzétett konszolidált jelentésből.
2022. 09. 29. 02:00
Megosztás:

Mi a pálya Debrecen? - Kezdetét vette a fiatalok műszaki pályaválasztásának ösztönzését célzó rendezvénysorozat

Évek óta köztudott, hogy a műszaki területeken kiemelt szükség van a munkaerő növelésére, a kapcsolódó képzési területek támogatására és a hallgatók bevonzására. A szakember-utánpótlás a munkaadók szempontjából egyre égetőbb kérdéssé válik, a munkaerőpiaci trendek, a szektort érintő kihívások is azt vetítik előre, hogy a megnövekedett igény fokozódni fog a jövőben is.
2022. 09. 29. 01:30
Megosztás:

Az Európai Bizottság nyolcadik szankciócsomagra tett javaslatot Oroszországgal szemben

Az Európai Bizottság kereskedelmi korlátozásokat is tartalmazó nyolcadik szankciós csomag elfogadására tett javaslatot Oroszországgal szemben, tekintettel arra, hogy Oroszország "folytatja az Ukrajna elleni agressziót" - jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán.
2022. 09. 29. 01:00
Megosztás:

A magyarok több mint fele heti 3 órát sem mozog

A magyarok több mint fele heti 3 órát sem mozog, és csak minden ötödik ember gondolja úgy, hogy tudatosan táplálkozik - derül ki a KOMETA megbízásából az Opinio Institute Kft. által készített reprezentatív felmérésből, melynek eredményét szerdán juttatták el az MTI-hez.
2022. 09. 29. 00:30
Megosztás:

A Budapest ONE minden üteme megkapta a használatbavételi engedélyt

Az Őrmezőn, hazánk legnagyobb multimodális közlekedés csomópontjánál fejlesztett Budapest ONE irodaház 2. és 3. üteme is megszerezte már a használatbavételi engedélyt. A Futureal energiahatékony, emberközpontú technológiákkal felszerelt irodaépületét választotta új irodaközpontjának többek között a Vodafone, a BT regionális szolgáltatóközpontja pedig már be is költözhetett az új irodába.
2022. 09. 29. 00:05
Megosztás:

Egyedülálló, a hazai műtárgyvásárlási szokásokat elemző kutatást készít a műtárgy.comés a Deloitte Magyarország

Hiánypótló, korábban nem létező kutatást indít a hazai műtárgyvásárlási szokásokról, döntési preferenciákról a műtárgy.com, a hazai műtárgypiac vezető információs portálja. A kutatás összeállításában, kiértékelésében és az eredmények megjelenítésében a Deloitte Magyarország is részt vesz. A kutatás eredményeit november 10-én, a Műtárgybefektetési Konferencián mutatják be.
2022. 09. 28. 23:30
Megosztás:

Üzletileg is felülteljesítők a magas EQ-val rendelkező márkák

A magasabb érzelmi intelligenciát (EQ) közvetítő márkák gyorsabban nőnek versenytársaiknál, és részvényeik is jelentősen felülteljesítik a tőzsdeindexeket – derül ki a dentsu-hoz tartozó Carat médiaügynökség közelmúltban elvégzett globális kutatásából.
2022. 09. 28. 23:00
Megosztás:

Készülnek a magyarok a télre, ötszöröződött a lemezkandallók forgalma

A rezsicsökkentés módosításáról szóló júliusi kormánybejelentést követően szinte azonnal, már a nyári hőségben reagált a lakosság. A Praktiker áruházlánc országos adatai alapján gyorsan megindult, és azóta is folyamatosan tart a fűtéshez kapcsolódó termékek, köztük a szilárdtüzelésű alternatív fűtési eszközök, valamint a hozzájuk tartozó kiegészítőtermékek forgalmának növekedése. Lemezkandallót az előző év azonos időszakához képest ötször, csempekandallót pedig háromszor többen vásároltak az idei július-szeptemberi időszakban. Nyár végére az elektromos kiegészítő fűtőeszközök iránt is emelkedett a kereslet, valamint az energiahatékonyság növelése céljából sokan vásárolnak szigetelőanyagokat is. A szakértő szerint az alternatív fűtési eszköz is jó megoldás, de akár már néhány ügyes otthoni praktikával is jelentősen csökkenthetjük a rezsiszámlát.
2022. 09. 28. 22:30
Megosztás:

Valaki ma milliomos lett ezekkel a számokkal

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a szeptember 28-án megtartott 39. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:
2022. 09. 28. 22:00
Megosztás:

Nehéz helyzetben is biztos kézzel – évet értékelt a pénztárszektor

Az elmúlt egy év során mind a nyugdíj, mind az egészségpénztárak növelni tudták taglétszámukat, ami igazolja, hogy a lakosság továbbra is fontosnak tartja a nyugdíj és egészségügyi célú öngondoskodást. Ugyanakkor a további növekedés és a jelenlegi tagok bizalmának megőrzése érdekében szükség lesz a szektor minden szakértelmére, valamint a szektor, a jogszabályalkotók és a munkáltatók együttműködésére – hangzott el az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének (ÖPOSZ) éves konferenciáján.
2022. 09. 28. 21:30
Megosztás:

A stream egyre többet kínál a zenerajongóknak, de a dalszerzőket nem tartja jól

Átláthatóbb, a dalszerzőket jobban bemutató, és nekik magasabb jövedelmet biztosító működésre lenne szükség a zenei streaming piacon – ezek a fő állításai a szerzői jogkezelőket tömörítő GESAC által megrendelt, független európai tanulmánynak.
2022. 09. 28. 21:00
Megosztás:

Jogsértő gyógyszerreklám miatt bírságolt a versenyhatóság

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 28 milliós bírságot szabott ki a Venoruton Forte tabletta forgalmazójára, amiért megsértette a gyógyszer-reklámozás szabályait.
2022. 09. 28. 20:30
Megosztás: