Minimálbér 2024 és garantált bérminimum 2024 - íme az összegek és a bérajánlás

Minimálbér összege 2024 és garantált bérminimum 2024 bruttó és nettó összegei - ezek a kérdések foglalkoztatják a 2023-as év végéhez közeledve a munkáltatókat és munkavállalókat is. Megjelent a Magyar Szakszervezeti Szövetség álláspontja a kötelező bértételek 2024-es emelésével, az országos garantált bérminimum megállapításának ágazati bértarifa megállapodásokkal történő felváltásával és az Európai Unióban biztosítandó megfelelő minimálbérekről szóló 2022/2041 irányelvnek történő megfeleléssel kapcsolatban. Mennyi lesz tehát a minimálbér bruttó és nettó összege 2024-ben?

Minimálbér 2024 és garantált bérminimum 2024 - íme az összegek és a bérajánlás

Miért lényeges gazdasági szempontból az a tény, hogy hány forint a minimálbér összege 2024-ben?

A minimálbér összege gazdasági szempontból több fontos tényezőt is érint, és ennek többféle hatása van a gazdaságra. Ezek közé tartoznak:

- Munkavállalók jövedelme: A minimálbér összege közvetlenül befolyásolja az alacsony keresetű munkavállalók jövedelmét. Az alacsony keresetű munkavállalók számára ez az összeg lehet a legfontosabb bevételi forrás, így a minimálbér emelése növelheti az érintett munkavállalók jövedelmét és javíthatja életkörülményeiket.

- Szegénység csökkentése: A minimálbér emelése hozzájárulhat a szegénység csökkentéséhez, mivel az alacsony keresetű munkavállalók nagyobb jövedelemhez juthatnak, ami segíthet nekik megfelelő életkörülményeket biztosítani maguknak és családjuknak.

- Fogyasztás növekedése: Amikor az alacsony keresetű munkavállalók több jövedelemhez jutnak, hajlamosak többet költeni, ami növelheti a fogyasztást és így támogathatja a gazdaság növekedését.

- Munkaerőpiac hatása: A minimálbér emelése hatással lehet a munkaerőpiacra. Egyes munkaadók emelhetik az áraikat vagy csökkenthetik a foglalkoztatottak számát, hogy kompenzálják a magasabb béreket. Ez befolyásolhatja a munkanélküliségi arányt és a munkaadók versenyképességét.

minimálbér 2024 összege és garantált bérminimum 2024 összege

- Infláció: A minimálbér emelése potenciálisan hozzájárulhat az inflációhoz, mivel a magasabb munkaerőköltségek miatt a vállalkozások áremeléseket is bevezethetnek.

- Szociális programok igénybevétele: Az alacsony jövedelmű munkavállalók emelkedő jövedelme csökkentheti azoknak a szociális támogatásoknak az igénybevételét, amelyeket az állam nyújt az alacsony jövedelműeknek, mivel ezek a munkavállalók kevésbé lesznek rászorulók.

- Versenyképesség: Egyes vállalkozások és iparágak érzékenyek a minimálbér emelésére, és azok versenyképessége csökkenhet, különösen a munkaerő-intenzív iparágakban.

Mindezek azt mutatják, hogy a minimálbér összegének meghatározása 2024-ben és emelése komplex gazdasági kérdés, amely számos tényezőt érint, és különböző következményekkel járhat a gazdaságra, a munkaerőpiacra és az emberek jövedelmi helyzetére.

Az államnak olyan egyensúlyt kell találnia, amely a munkavállalók érdekeit és a gazdaság egészét is figyelembe veszi.

Ismerd meg a Bitcoin kisöccsét a Bitcoin Minetrix-et ITT

minimálbér emelés 2024

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumát (VKF) alkotó szakszervezeti konföderációk és munkáltatói érdekképviseletek elé került az a javaslat, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum 4 év alatt olvadjon össze, és a 2027-re kialakuló egységes minimálbér érje el az akkori mediánbér 60%-át, megfelelve ezzel az Európai Unióban biztosítandó megfelelő minimálbérekről szóló 2022/2041 irányelvben (a továbbiakban irányelv) foglalt egyik lehetséges referenciaértéknek.

A javaslatról szóló egyeztetéseken felvetődött, hogy a megszűnő egységes garantált bérminimumot ágazati bértarifa rendszerek váltanák fel.

A garantált bérminimum célja a szaktudás és/vagy a szakmai gyakorlat magasabb bérrel történő elismerése. Álláspontunk szerint a minimálbérnek a mediánbér 60%-ára történő felzárkóztatását és a szaktudás fokozott elismerésének fenntartását együttesen elérendő célnak kell tekinteni. Ez utóbbi valóban lehetséges egy jól működő ágazati bértarfia rendszer keretin belül is.

Azonban az ágazati szint hagyományosan a magyar munkaügyi kapcsolatok leggyengébb szintje, ezen az ágazati párbeszéd bizottságok (ÁPB-k) 2000-es évek elején történt létrehozása sem változtatott érdemben.

minimálbér 2024 összege bruttóban és nettóban

Az ÁPB-k a létrehozásuk legfőbb célját, az ágazati kollektív szerződések elterjesztését mindeddig nem tudták elérni. Az ágazati kollektív szerződések száma ma is csekély, kiterjesztett (valóban az ágazat egészében érvényes) ágazati kollektív szerződés pedig a rendszerváltás óta mindössze négy darab született, amelyek közül ma már csak egyetlen, a villamosenergia-ipari tekinthető élő szerződésnek.

Ezért a valamennyi ágazara kiterjedő, stabilan jól működő ágazati bértarifát is magában foglaló ágazati kollektív szerződési rendszer kiépüléséig a Magyar Szakszervezeti Szövetség az egységes országos garantált bérminimum megszüntetését nem támogatja.

Az ágazati kollektív szerződési és bértarifa rendszer sikeres kiépítése érdekében szükségesnek tartjuk az ÁPB-k működésének revitalizálását, amelyhez úgy véljük önmagában nem elegendő az, ha megkapják a lehetőséget ágazati megállapodások megkötésére. Ugyanis ennek jogi akadálya tulajdonképpen jelenleg sincsen, a felek most is megállapodhatnak az ágazatra érvényes bértarifákban, amelyek azonban értelemszerűen a minimálbérnél, illetve a garantált bérminimumnál alacsonyabbak nem lehetnek.

A revitalizálás érdekében mind az ágazati szakszervezetek működésének megerősítését, mind pedig a munkáltatói érdekeltség megteremtését elengedhetetlennek tartjuk. Az ágazati kollektív szerződések létrejöttének egyik legfőbb akadálya a munkáltatói érdektelenség, illetve az a tény, hogy sok ágazatban nincs munkáltatói érdekképviselet vagy ha van is, akkor annak nincs felhatalmazása kollektív tárgyalások folytatására és szerződés kötésére.

A létező szervezetek is elsősorban inkább gazdasági érdekképviseleti szervezetek, így alapvetően a kormányt tekintik fő tárgyaló partnerüknek. Céljuk a gazdasági és szociális döntéshozatal befolyásolása.

Az érdekeltség megteremtése érdekében szükségesnek tartjuk és egyben javasoljuk, hogy az ágazati megállapodásban részes munkáltatók

- élvezzenek előnyt a közbeszerzések terén;

- élvezzenek előnyt az európai uniós, illetve egyéb pályázatok terén;

- részesüljenek adókedvezményben,

valamint a kormány csak olyan cégekkel kössön stratégiai megállapodást, amelyek vállalják az ágazati megállapodásokhoz történő csatlakozást.

minimálbér 2024

Ugyanakkor hatékony ágazati párbeszéd elképzelhetetlen erős ágazati szakszervezetek nélkül. Ezért szükséges a szakszervezetek jogi és gazdasági helyzetének megerősítése. Ehhez javasoljuk vissza állítani a szakszervezeti munkaidő-kedvezmény korábbi mértékét és a szakszervezeti képzési fizetett szabadság intézményét a korábbi mértéken.

Az üzemi tanácsot megillető információs és konzultációs jogosultságokat ki kell kiterjeszteni a szakszervezetekre és ennek elmaradása esetére megfelelő szankciós rendszer jogszabályi kereteit kell kialakítani. Ezen kívül gyors, hatékony és a további jogsértések megelőzésére alkalmas eljárásrendet és szankciórendszert kell létrehozni a szakszervezetek, szakszervezeti tisztségviselők ellen elkövetett jogsértésekre.

Mind a munkáltatói érdekképviseletek, mind a szakszervezetek számára kulcsfontosságú az ágazati részvételt lehetővé tevő kapacitások bővítése, különösen olyan pályázati vagy egyéb források rendelkezésre bocsátása, amelyek a résztvevők készségeinek fejlesztését, szakértői háttérének bővülését, szervezettségük, társadalmi súlyuk, taglétszámuk erősödését eredményezhetik.

Az ágazati kollektív szerződési és bértarfia rendszer kiépítése érdekében ugyancsak szükségesnek tartjuk az ágazati kollektív szerződések kiterjesztésre vonatkozó szabályok átmeneti megváltoztatását.

Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény alapján jelenleg a kiterjesztés feltétele, hogy a kollektív szerződést aláíró munkáltatói érdekképviseletekben tag munkáltatók együttesen az ágazatban munkaviszonyban állók többségét foglalkoztassák, valamint a kollektív szerződést megkötő szakszervezetek között legyen legalább egy, a törvény 12. § (2) bekezdés a) pontja szerint reprezentatívnak minősülő érdekképviselet.

Javasoljuk, hogy átmenetileg, az ágazati bértarifa rendszer stabil kiépüléséig, a kiterjesztéshez legyen elegendő az is, ha a kollektív szerződést aláíró munkáltatói érdekképviseletekben tag munkáltatók együttesen az ágazatban munkaviszonyban állóknak a hatályos szabályban foglaltnál jelentősen alacsonyabb százalékát foglalkoztatják.

A minimálbér 2024 és a garantált bérminimum 2024-es mértéke, a bérajánlás

Annak a kívánatos célnak az elérése érdekében, hogy a hazai minimálbér 2027-re érje el az európai minimálbér irányelvben szereplő egyik referencia értéket (mediánbér 60 százaléka), azt az eddigieknél nagyobb dinamikával kell emelni az elkövetkező években.

Azt a megoldási javaslatot, hogy ezzel párhuzamosan az országos garantált bérminimum és a minimálbér különbségének reálértékét csökkentsük csak abban az esetben lehet elfogadni, ha garanciákat kapunk és gyors eredményeket tapasztalunk az ágazati tárgyalások és megállapodások működőképességére vonatkozóan.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség álláspontja szerint ‒ figyelembevéve az alacsony jövedelmi szinten jelentkező inflációt - 2024-ben a kétféle minimálbérnek legalább 15%-os emelése szükséges annak érdekében, hogy azok megőrizzék a reálértéküket.

Tekintettel a 2023-as év magas inflációjára, illetve a remélt, végül elmaradt évközi minimálbéremelésre ismételten javasoljuk a jövő évre szóló megállapodás minél előbbre hozását, amely némi kompenzációt jelenthetne az érintettek számára.

A fentebb említett célok elérése (minimálbér szintjének irányelvi megfeleltetése) és az elvárt garanciák teljesülése (ágazati egyeztetések megerősítése) érdekében tett lépések esetén támogatjuk, hogy a minimálbér a garantál bérminimumnál 5 százalékkal magasabb mértékben növekedjen.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség számára 2024-et követően is elengedhetetlen az országos garantált bérminimum és a minimálbér közötti különbség reálértékének megőrzése.

Elengedhetetlennek tartjuk azt is, hogy a szociális partnerek és a kormány közötti megállapodásnak részét képezze a versenyszféra munkáltatói számára megfogalmazott bérajánlás. Mind sávos, mind fix összegű, mind pedig olyan bérajánlást elképzelhetőnek tartunk, amely a várható infláció és a várható termelékenység javulás együttes mértékével történő béremelést ajánl a versenyszféra munkáltatói számára.

Az országos minimálbér megállapítás intézménye

Továbbra is szükséges, hogy a minimálbér(ek) megállapítása a kormány és a szociális partnerek megállapodása alapján történjen. Az a javaslat, amely alapján az ezzel kapcsolatos tárgyalások fóruma – immár törvényben rögzítetten is – a VKF legyen, sem a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) normáinak nem felel meg, sem pedig nem egyeztethető össze az irányelvben foglaltakkal.

Az irányelv 7. cikke alapján: „A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a szociális partnereket megfelelő időben és ténylegesen bevonják a jogszabályban meghatározott minimálbérek megállapításába és aktualizálásába, biztosítva önkéntes részvételüket a döntéshozatal során folytatott megbeszélésekben (…)”.

Az irányelv tehát megkülönböztetés nélkül írja elő a szociális partnerek részvételét, a VKF-ben ugyanakkor csak a versenyszféra szakszervezetei vesznek részt, ami ellentétes az irányelvvel. Éppen ezért javasoljuk egy új irányelv konform fórum felállítását vagy legalább a közszféra szakszervezetinek intézményes bevonását a minimálbérről szóló egyeztetésbe.

Ugyancsak szükségesnek tartjuk a VKF keretében egy a minimálbér tárgyalásokat előkészítő szakmai munkabizottság létrehozását a következő célokkal:

- a tárgyalások megalapozásához szükséges nyilvános és jelenleg nem nyilvános (nem elérhető, de létező információk) körének meghatározása, javaslattétel a beszerzésükre,

- javaslat az információk feldolgozására, értékelési szempontjaira és a hasznosítás módjára.

A közszféra

Álláspontunk szerint a közszférában az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) keretében kell az egységes garantált bérminimumot – a fentebb említett feltételek fennállása esetén – felváltó ágazati bértarifákat meghatározni.

Az erről történő megállapodásra az OKÉT alapszabálya ma is lehetőséget ad. Szükséges azonban, hogy a kormány, mint a közszféra munkáltatója vállaljon garanciát arra, hogy kész erről a kérdésről a közszféra szakszervezeteivel és önkormányzati érdekképviseleteivel valós, érdemi, megállapodásra törekvő párbeszédet folytatni.

Az irányelvnek történő megfelelés, cselekvési terv

Az ágazati megállapodások növelése nem korlátozódhat pusztán a bérmegállapításra. Az ágazati kollektív szerződésnek a foglalkoztatási feltételek teljes spektrumára ki kell terjednie. Az irányelvben foglalt cselekvési tervnek csak olyan terv feleltethető meg, amely az ilyen szerződésekkel történő lefedettség növelésére irányul.

Éppen ezért álláspontunk szerint Magyarország cselekvési tervének a fentebb említetteken kívül ki kell terjednie az olyan kérdésekre is, mint a munkáltatói információszolgáltatás megerősítése a szakszervezetek felé, hatékony fellépés a szervezkedés-ellenes munkáltatókkal szemben, illetve a munkaügyi hatósági fellépés megerősítése.

Így emelkedik a nyugdíj korhatár a magyar jogszabályok alapján!

A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjkifizetéseket az 1997. évi LXXXI törvény szabályozza, melynek 18. §-a szól az öregségi nyugdíjkorhatárról az alábbiak szerint:
2024. 06. 19. 02:00
Megosztás:

Meglepetést okozott az amerikai ipar teljesítménye

Az elemzők által várt 0,3 százaléknál nagyobb mértékben, 0,9 százalékkal nőtt az ipari termelés az Egyesült Államokban májusban havi összevetésben - derült ki az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) kedden közzétett adataiból.
2024. 06. 19. 01:30
Megosztás:

Nyaralni indul a magyar család és eurót váltana - hol a legolcsóbb az euró?

Minden évben sok magyar család dönt úgy, hogy külföldön tölti a nyaralását. Ehhez azonban szükség van egy kis előkészületre, hiszen az itthon megszokott forint helyett sok helyen eurót használnak. De hol érdemes eurót váltani? Ebben a cikkben megpróbálunk minden kérdésre választ adni.
2024. 06. 19. 01:00
Megosztás:

Az elhíresült lombkoronasétány ügyében nem történt kifizetés - az ÁSZ is vizsgálta

Lezárult az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrzése, amelynek során a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett azon pályázati rendszert vizsgálta, amelynek célja a magyar erdők közjavainak ingyenes elérhetőségének bővítése volt. A vizsgált projektek között szerepelt a sajtóban is elhíresült nyírmártonfalvai lombkoronaösvény ügye is.
2024. 06. 19. 00:30
Megosztás:

1,5 millió dollárt gyűjtött az egyik legjobb gaming kriptó

Vesd el a kockát és kóstolj bele te is a GameFi izgalmas világába a Mega Dice segítségével! A játékok (gaming) és a decentralizált pénzügyek (DeFi) metszéspontja, a GameFi rendkívül gyorsan növekvő ágazat.
2024. 06. 19. 00:01
Megosztás:

A férfi hajtetoválás előnyei

A kor előrehaladtával egyre több férfi szembesül a kopaszodás zavaró jelenségével, ez pedig nagy problémákat okozhat az önbizalmuk terén. Cikkünkben bemutatjuk, hogyan fordíthatunk hátat a kopaszodásnak hajtetoválás segítségével. 
2024. 06. 18. 23:00
Megosztás:

7%-ra csökkent a magyar alapkamat, átmenetileg megállhat az MNB

A Monetáris Tanács mai ülésén várakozásunknak megfelelően 25 bázisponttal, 7,00%-ra csökkentette az alapkamatot. Emellett 25 bázisponttal 6,00%-ra hozta le az O/N betéti kamatot, valamint 8,00%-ra mérsékelte az O/N fedezett hitel kamatát.
2024. 06. 18. 22:30
Megosztás:

Gyorsabbá válik a nagykategóriás jogosítványszerzés

Újabb egyszerűsítéssel, ezúttal a nagykategóriás jogosítványszerzés gyorsításával segíti az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) a hazai szállítmányozási és fuvarozói ágazat fejlődését, a szektorban tapasztalt munkaerőhiány csökkentését - közölte a tárca kedden az MTI-vel.
2024. 06. 18. 22:00
Megosztás:

Erősödött a forint árfolyama az MNB keddi kamatcsökkentése után

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben azután, hogy a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 7,00 százalékosra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb.
2024. 06. 18. 21:30
Megosztás:

Hungarikum lett a kocsi, a szaloncukor és a hatvani Aranyfácán sűrített paradicsom

A hungarikumok és a nemzeti értékek nem csupán az értékőrzés miatt fontosak számunkra. Ezek a sajátosan magyar jellegzetességek képviselnek minket, segítve a megmaradásunkat - mondta Nagy István agrárminiszter kedden, a Hungarikum Bizottság ülésén a tárca közleménye szerint, ahol 3 elemmel bővült a Hungarikumok Gyűjteménye és 2 tétellel gyarapodott a Magyar Értéktár.
2024. 06. 18. 21:00
Megosztás:

Fedezi a hazai szükségletet az idei meggytermés

A meggytermelők jó évet zárhatnak, mert kedvezően alakult az időjárás, az idei termés így biztosan fedezi a belföldi szükségletet - mondta a meggyfogyasztást népszerűsítő keddi sajtótájékoztatón Budapesten az Agrárminisztérium (AM) mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára.
2024. 06. 18. 20:30
Megosztás:

Vegyesen változott kedd estére a forint árfolyama

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedden estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
2024. 06. 18. 20:00
Megosztás:

Erősödéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék

Pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék kedden.
2024. 06. 18. 19:30
Megosztás:

Kedvező hangulatban emelkedett a tőzsde

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 120,63 pontos, 0,17 százalékos emelkedéssel, 69 832,54 ponton zárt kedden.
2024. 06. 18. 19:00
Megosztás:

Több százmilliós fejlesztést hajtott végre a békéscsabai Galéria Invest Kft.

Csomagolóüzemet létesített és új eszközöket szerzett be a békéscsabai Galéria Invest Kft. Az építőiparban tevékenykedő vállalkozás 446 millió forintot fordított a fejlesztésre - közölték közleményben az MTI-vel.
2024. 06. 18. 18:30
Megosztás:

Magánszemélynek nem szükséges engedély az unióban a jövedéki termékek nem kereskedelmi célú szállításához

Az Európai Unión belül a jövedéki termékek - például alkohol, cigaretta, üzemanyag - nem kereskedelmi célú szállításához magánszemélynek nem szükséges engedély - közölte kedden az MTI-vel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), amely összegyűjtötte, hogy nyaraláskor (oda és vissza úton) mire kell figyelni az útipoggyász összeállításánál.
2024. 06. 18. 18:00
Megosztás:

Egy pénztárcabarát megoldás, ha gyereked van: a hangoskönyv

A gyereknevelés nem egyszerű dolog. A picik figyelmét folyamatosan fenn kell tartani, mindig válaszolni a kérdéseikre, a közös játék és a szórakoztatás mindennapos feladat. Egy szülőnek sokszor fárasztó lehet a kocsiban ülve is fejből mesélni, altatáskor pedig újabbnál újabb történetekkel előállni.
2024. 06. 18. 17:45
Megosztás:

Miért érdemes felhőalapú CRM rendszert használni?

Ma már hazánkban is rengeteg vállalkozás használ valamilyen CRM rendszert az ügyfélkapcsolatok menedzselésére és a munkafolyamatok irányítására. 
2024. 06. 18. 17:35
Megosztás:

Új stratégia a céges flottakezelésében - Használtautó-eladás piaci értéken, három év garanciával, 30 nap alatt

A használtautó-értékesítés és különösen a céges flották kezelése gyakran nagy kihívást jelent a magyar vállalkozások számára. A piac gyors változása mellett az autók piaci értékének helyes meghatározása és a megbízható üzleti partner kiválasztása komoly fejtörést okozhat. Azonban az új, innovatív megoldások, mint a holland módszeren alapuló bizományos értékesítés, lehetővé teszik a flották hatékonyabb, kockázatmentes kezelését és rekordidő alatt, tűpontos piaci áron történő értékesítését.
2024. 06. 18. 17:30
Megosztás:

Szűkült a termőföld-piac az előző évben is

Tovább szűkült 2023-ban a termőföld-piac: 29 százalékkal kevesebb tranzakcióban 3 százalékkal kisebb termőföld-terület cserélt gazdát, mint egy évvel korábban - derül ki a legfrissebb OTP Termőföld Értéktérképből, amely a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ingatlanforgalmi adatbázisát dolgozta fel.
2024. 06. 18. 17:00
Megosztás: