Uzsorakölcsön - hány százalék számít uzsora kamatnak? Hány évet kap aki uzsorázik Magyarországon?

A Büntető törvénykönyv 381.§ szerint az uzsora bűncselekmény. Általában az uzsorakamat magasabb, mint a piaci kamatlábak és a törvényesen elfogadott kamatlábak. A magas kamatokkal az uzsorakölcsönök általában azokat a (sokszor bajban lévő) kölcsönfelvevőket célozzák meg, akik más forrásokból nem tudnak hitelt kapni (nem hitelképesek a bankoknál), és gyakran nehéz anyagi helyzetben vannak. Az uzsorakölcsön és az uzsora kamat használata törvénytelen számos országban, mivel ez a gyakorlat védelem nélkül hagyhatja a kölcsönvevőket a túlzott adósság terhe alatt. Miért számít bűncselekménynek az uzsorázás? Uzsora szerződés, hogy néz ki és mit tartalmaz? A magyar jogrendszerben a Btk. és a Ptk. miként szabályozza az uzsorahitelt adót és a felvevőt 2023-ban? Hány évet lehet kapni uzsorázásért? Mindezeket a kérdéseket fogjuk megválaszolni cikkünkben.

Uzsorakölcsön - hány százalék számít uzsora kamatnak? Hány évet kap aki uzsorázik Magyarországon?

Miért vesz fel egy ember uzsorakölcsönt?

Az emberek több okból is felvehetnek uzsorakölcsönt, de fontos megjegyezni, hogy az uzsorakölcsön törvénytelen és kockázatos tevékenység lehet számos országban, és szigorú büntetésekkel járhat. Általában az uzsorakölcsönöket olyan helyzetekben veszik fel az emberek, amikor más hagyományos hitelintézetektől (bankoktól) nem tudnak hitelt kapni, vagy nem rendelkeznek más forrásokkal, hogy fedezzék pénzügyi szükségleteiket. Néhány lehetséges ok, ami miatt valaki uzsorakölcsönt vesz fel:

- Rossz hitelminősítés: Azok, akiknek rossz hitelminősítésük van, nehézségekbe ütközhetnek a hagyományos bankoktól történő hitelfelvétel során. Az uzsorakölcsön lehet az egyetlen lehetőségük, ha pénzre van szükségük sürgősen.

- Hiányzó, vagy nem elégséges jövedelem: Az olyan emberek, akik alacsony jövedelemmel rendelkeznek vagy nem tudnak megfelelően igazolni stabil jövedelmet, szintén nehézségekbe ütközhetnek a hagyományos banki hitelek elnyerésében. Az uzsorakölcsönök ebben az esetben lehetnek az egyetlen választás.

- Sürgős pénzügyi szükségletek: Egy váratlan pénzügyi válság, sürgős orvosi költségek, vagy más váratlan kiadások miatt az embereknek gyorsan szüksége lehet pénzre, és az uzsorakölcsön lehet a leggyorsabb módja a hitelfelvételnek, bár a magas kamat miatt a visszafizetés is kockázatos lehet.

- Informális gazdaság: Néhány helyen, különösen fejlődő országokban, az informális gazdaságban az uzsorakölcsön lehet az egyetlen elérhető hitelforrás a kisebb vállalkozások vagy háztartások számára.

Érdemes tudni, hogy az uzsorakölcsönök veszélyesek lehetnek, mivel a magas kamatok miatt a visszafizetésük nehéz, és az embereket még mélyebb adósságba sodorhatják (adósság spirál). 

uzsorakölcsön uzsorakamat Uzsora jelentése

A kölcsönadó személy kihasználva a kölcsönkérő személy szorult helyzetét, tapasztalatlanságát, könnyelműségét azzal, hogy feltűnően magas, aránytalan kamattal, feltételekkel ad kölcsönt, előleget vagy nyújt bármilyen szolgáltatást és ezzel feltűnően nagy előnyt realizál, amelyet szerződésben köt ki.

Mindig van, aki megszorul...

Amióta a világ létezik voltak szegények és gazdagok. Voltak olyanok, akik sok munkával, ügyességük, találmányuk által gazdagodtak meg. Voltak, akik találékonyságukkal, leleményesen, furfangokkal szerezték meg vagyonukat, amelyet folyamatosan gyarapítottak.

Voltak, akik a megszerzett vagyont tovább gyarapították és voltak olyanok, akik hosszabb vagy rövidebb idő alatt elveszítettek mindenünket.  Természetesen voltak és lesznek olyanok, akiknek napról- nap meg kell dolgozniuk a mindennapi betevő falatért. Azaz nincs félretett pénzük, vagyonuk, amelyet akár új vállalkozásba fektethet, vagy akár az élet számtalan területén felmerülő váratlan helyzetben azonnal elő tudnak teremteni.

A bankok előtt is volt hitelélet...

Amikor a bankok még nem léteztek az emberek úgy jutottak pénzhez, ahogy csak tudtak és olyan feltételekkel, amit az akkori piac diktált.

Ebben az időszakban volt a legjellemzőbb az, hogy szinte teljesíthetetlen feltételekkel adtak kölcsönt a megszorult helyzetbe került személynek, akinek sokszor semmilyen más lehetősége nem volt kilátástalan helyzetük megoldására csak az, ha aláírják a hitelező által megfogalmazott szerződést.

Láttunk sok példát erre a történelemben, amikor fillérekért egész vagyonukat felajánlottak a végtelenségig elkeseredett emberek.

Sajnos sok esetben a teljesíthetetlen feltételek, kikötések miatt el is veszítették mindenüket és földönfutóvá váltak. A kölcsönadók pedig ezzel az embertelen, kizsákmányoló, tisztességtelen szerződéssel aránytalanul nagy vagyonra tettek szert.

Feljegyzések szerint már az ókorban léteztek bankhoz hasonló funkciókat ellátó intézmények, mint például a templomok vagy királyi raktárházak, amelyek megőrizték a polgárok pénzét vagy egyéb értékeit. A bankrendszer őskorát a XII. - XIV. században élő olasz kereskedő családhoz kötik. Egy kis idő elteltével a”bankárok” már nem csak megőrizték a mások által náluk elhelyezett pénzt, hanem kölcsön is adták másoknak kamat ellenében.

Ezzel létrejöttek a ma is ismert klasszikus bankfunkciók: a betétgyűjtés és hitelkihelyezés.

A betétesek kamatot kaptak betétjeik után, amelyet a hitelt felvevő fizetett meg. Természetesen a bankárok a tranzakciókért díjat számítottak fel, ami pedig az ő hasznuk volt.

A bankárok voltak a felelősek azért, hogy a betétesek pénze biztonságban legyen és a hitelkihelyezés megtérüljön, azaz a kihelyezett pénzre legyen kamat és ezt a kamatot a hitelt felvevő meg is tudja fizetni. Ezért természetesen megvizsgálták az igénylő hátterét, mindezt tették azért, hogy megtudják vissza tudja-e fizetni a kölcsönt a szerződésben rögzített feltételekkel. Ez a mai napig is hasonlóan működik szerte a világban.

Sajnos sokan nem felelnek meg a bankok hitelkihelyezési feltételeink, ezért más lehetőség után kell nézniük, hogy adott sürgős anyagi helyzetüket orvosolni tudják. Ezt kihasználva kialakult egy olyan réteg, akik nem betétesként a bankra bízva az ügyintézést adják kölcsön pénzüket, hanem úgymond magánszemélyként adnak kölcsön az adott ország törvényeit megkerülve, jellemzően a banki hiteleknél irreálisan nagyobb kamatért.

Ezeknek az összegnek a visszafizetése sokszor a lehetetlen határát súrolja. Éppen ezért a hitelt felvevő sok esetben nem tudja visszafizetni a kölcsönt és további hitelekért folyamodik, amely által hitelspirálba kerül és onnan nagyon ritkán van kiút.

Mások szerencsétlenségének kihasználása természetesen nem etikus és humánus cselekedet, egyenesen embertelen és kizsákmányoló!

Uzsorahitel a világban

Minden országban jelen van az uzsorázás, amelyet az állam igyekszik törvényekkel szabályozni és azt betartatni.  Jól felépített demokratikus országokban ez remekül működik, de sajnos azokban az országokban, ahol a korrupció magas és az állami szerveknek sem áll érdekében annak visszaszorítása megoldhatatlan feladat az uzsora megszüntetése.

Magyarországon törvényt alkottak, azok védelmébe, akik szorult helyzetbe kerülnek és a törvény betartatásával kívánják megvédeni érdekeiket.

Hány évet lehet kapni uzsoráért?

A Büntető törvénykönyv 381.§ szerint az uzsora bűncselekmény.

„381. § (1) Aki más rászorult helyzetét kihasználva olyan különösen aránytalan mértékű ellenszolgáltatást tartalmazó megállapodást köt, amely alkalmas arra, hogy annak teljesítése a megállapodás kötelezettjét, a megállapodás kötelezettjének a vele közös háztartásban élő hozzátartozóját, illetve a megállapodás kötelezettje által tartási kötelezettség alapján eltartott személyt súlyos vagy további súlyos nélkülözésnek tegye ki, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az uzsora-bűncselekményt bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.

(3) Uzsora-bűncselekmény elkövetőjével szemben kitiltásnak is helye van.

(4) Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki az uzsora-bűncselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, és az elkövetés körülményeit feltárja.

A rendelkezés az uzsora-bűncselekmény törvényi tényállását szabályozza. A törvény átveszi az uzsorával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXIV. törvénnyel elvégzett módosításokat.

Az uzsorázás újabb formái olyan jelleget öltöttek magukra, megjelenésükben – embertelenségük, kizsákmányoló jellegük miatt – olyan súlyos veszélyt jelentenek a társadalomra, hogy uzsora-bűncselekménykénti minősítésüket függetleníteni kellett attól, hogy a cselekményt üzletszerűen követik-e el, vagy sem.

Példaként hozható fel a kölcsönadással kombinált színlelt adásvételi szerződés aláíratása, mintegy a kölcsön „biztosítékául”, majd annak érvényesítése. Ez ugyanis önmagában olyan cselekmény, ami egyszeri elkövetés esetén is súlyos büntetőjogi szankciót kell, hogy maga után vonjon.

Az uzsora-bűncselekmény törvényi tényállása nem használja a szerződés fogalmat, ehelyett az ennél kevésbé formális megállapodás kifejezésre utal. A megállapodás kifejezés használatának indoka az, hogy az uzsoratevékenység jellemzően – bár kölcsönügyletek révén valósul meg az uzsorakölcsönök nyújtása – sok esetben más szerződésnek, vagy megállapodásnak van álcázva.

Amennyiben a tényállás kizárólag a szerződésekre, vagy még szűkebben, a kölcsönszerződésekre utalna, úgy a – pl. adásvételi célzat nélkül, kvázi fedezetként eladott vagyontárgyakra, gépjárműre, jószágra vonatkozó – színlelt adásvételi szerződések, vagy egyéb megállapodások esetén a büntetőbíróságnak kellene a megállapodások szerződés jellegét, vagy a szerződések színleltségét megállapítani.

A törvényi tényállás alapján azonban elegendő annak bizonyítása, hogy a sértett és az elkövető között létrejött egy uzsorás elemeket tartalmazó megállapodás.”

A törvény szigora ellenére az uzsorázás sajnos nagyon nehezen szorítható vissza állami beavatkozás nélkül, amely manapság csak a törvény szigorú betartatásában merül ki.

A kényszerhelyzetbe került emberek a fentebb említett okok miatt továbbra sem tudnak hitelért a bankokhoz fordulni, így az uzsorázás az elkövetkezendő időszakban is virágát fogja élni és az emberek egyre jobban süllyednek le egészen addig ameddig mindenüket elveszítik.

Többszörösére nőhet a daganatok kockázata a cukorbeteg és túlsúlyos emberek körében

Szív-érrendszeri- és vesebetegségeket, de akár daganatos betegségeket is okozhat a 2-es típusú cukorbetegség és az elhízás. Elengedhetetlen az életmódváltás és a szűrővizsgálatok elvégzése, ugyanis a cukorbetegek körében több mint négyszer, a túlsúlyosoknál pedig mintegy 30 százalékkal gyakoribb az onkológiai betegségek kialakulásának kockázata – hangzott el a Magyar Diabetes Társaság XXXII. Kongresszusán, ahol többek között az elhízás témakörét és a megelőzési lehetőségeket járták körül a szakemberek.
2024. 05. 26. 08:00
Megosztás:

Megakad a Bitcoin a 70 000 dolláros szinten? Az Ethereum ETF jóváhagyása küszöbön áll, és a KangaMoon bejelenti a CMC listázását

Miután a legutóbbi ATH alatt tartós konszolidációt mutatott, a Bitcoin árfolyama újabb emelkedési hullámba kezdett. Az elmúlt héten a Bitcoin több mint 5%-ot emelkedett, elérve a kritikus 70 000 dolláros árfolyamot.
2024. 05. 26. 07:00
Megosztás:

Átment a vizsgán” az új érettségi rendszer

A napokban befejeződnek az írásbeli érettségi vizsgák, amelyek most először kizárólag a 2020-ban bevezetett, új Nemzeti alaptantervre (NAT) épülő feladatokból álltak. Bár a dolgozatok javítása még folyamatban van, a reakciók és a részeredmények alapján már le lehet vonni az első tanulságokat az új korszakról. A Heves Vármegyei Szakképzési Centrumnál úgy látják, az előzetes aggályokkal szemben a most életbe lépett követelményrendszer az eddiginél nagyobb teret enged a diákok logikus gondolkodásának, kreativitásának és problémamegoldó képességének, miközben a sokak által bírált, lexikális tudást igénylő részeknek is megvan a maguk szerepe.
2024. 05. 26. 06:00
Megosztás:

Új EU-s szabályozás mutatja, mi a minimum, amit a hazai pénzügyi cégeknek teljesíteniük kell a kibervédelmük érdekében

Hatalmas károkat okoz a kiberbűnözés a pénzügyi szektorban, amire az Európai Unió választ kíván adnia az úgynevezett DORA rendelettel. A már jövőre élesben működő kiberszabályozás segít felkészíteni az európai, köztük a hazai pénzügyi szervezeteket az online támadások kivédésére – hívja fel a figyelmet az EY. A vállalatoknak jól felfogott érdeke, hogy megfeleljenek a DORA által nyújtott minimális elvárásoknak, de érdemes egy jóval komplexebb, személyre szabott megközelítés alkalmazni, hogy mindenképp elkerüljék a komoly anyagi és reputációs kárral járó biztonsági incidenseket.
2024. 05. 26. 05:00
Megosztás:

Energiaszektor az átalakulás útján: hol tart most a hazai piac?

Magyarország energiaimport-kitettsége 85 százalék feletti, de ez az arány a klímasemlegesség felé tett lépésekkel csökkenthető. A kilátások pozitívak: gáztárolóink jelenlegi töltöttségi szintje a régióban az egyik legmagasabb, naperőművi kapacitásunk mintegy 6 ezer MW, illetve a lakossági villamosenergia-fogyasztás is csökkenő tendenciát mutat. A DLA Piper Hungary szakértői sorra vették azokat a tényezőket, melyek az energiaszektor átalakulására a legnagyobb hatással bírnak.
2024. 05. 26. 04:00
Megosztás:

Miért ragyoghatja túl ez a kriptopénz előértékesítés a Binance Coin-t (BNB) és a Pepe-t (PEPE) 2024-ben?

Előrejelzések szerint 2024 robbanásszerű év lesz a kriptovaluták számára, és a befektetők jelenleg a legjobb kriptovalutákat keresik befektetés céljából. Bár a Binance Coin és a Pepe az egyik legjobb választás, egy új kriptoprémiummal jelentkezett előadás, amely mindkettőt felülmúlhatja.
2024. 05. 26. 03:00
Megosztás:

Itt a jövő heti pénzügyi Horoszkópod! Kinek csillog a szerencséje?

Amikor a csillagok a pénzügyi szerencse jeleit mutatják, érdemes odafigyelni! A következő hét minden csillagjegy számára izgalmakat ígér, legyen szó váratlan üzleti lehetőségekről, szerencsés találkozásokról vagy pénzügyi fordulatokról. Fedezd fel, hogyan mozdíthatják elő a csillagok a gazdagságodat, mely napokon érdemes lottóznod, és mely szerencsés állatok hozhatnak neked szerencsét. Készülj fel a pénzügyi csillagzatod felfedezésére, és talán te leszel a következő szerencsés nyertes! Horoszkóp 2024. május 27. - június 2.
2024. 05. 26. 02:00
Megosztás:

Bővült a budapesti közművek elektromos járműflottája

Nyolc új, elektromos meghajtású, járművel bővült a Budapesti Közművek FKF köztisztasági divíziójának környezetbarát flottája - közölte a társaság pénteken az MTI-vel.
2024. 05. 26. 01:00
Megosztás:

2,5 millió dollárt gyűjtött a fókás mém érme - a kriptósok megőrültek?

Lépjünk túl a Book of Meme kriptón, egy új Solana-láncú mém érme csavarja el most a kriptós fejeket.
2024. 05. 26. 00:01
Megosztás:

Két magyar Trófea-díj a világ egyik legnagyobb borversenyén

Két magyar bor, a somlói Tornai Pincészet 2017-es Top Selection Grófi Hárslevelűje és a Royal Tokaji 2018-as 6 puttonyos Tokaji Aszúja is elnyerte idén a legmagasabb elismerést, a Trófea-díjat a londoni International Wine Challenge-en (IWC).
2024. 05. 25. 23:00
Megosztás:

A magyar mezőgazdaság 2010 óta látványos fejlődésen ment keresztül

A magyar mezőgazdaság 2010 óta látványos fejlődésen ment keresztül, ennek ékes bizonyítékai a Kiskun Expón kiállító vállalkozások, amelyek megmutatják a magyar vidék erejét és versenyképességét - mondta Farkas Sándor, az Agrárminisztérium (AM) államtitkára pénteken Kiskunfélegyházán, a rendezvény megnyitóján a szaktárca közleménye szerint.
2024. 05. 25. 22:00
Megosztás:

Racionalitás vagy emóciók? Egy jó példa a családi vállalkozáson belüli generációváltásra

Az OTP Business Café sorozat célja gondolatébresztő videókon keresztül inspirálni és segíteni azon kis-és középvállalatok vezetőit, akik szeretnének ebben a gyorsan és kiszámíthatatlanul változó gazdasági időszakban is sikeresen működni. A legutóbbi adásban a családi vállalkozások témáját járták körül érintett és a témát kutató vendégek elméleti és gyakorlati oldalról.
2024. 05. 25. 21:00
Megosztás:

Ez lett az év fagylaltja

Idén a balatonfüredi Kis Bergmann Cukrászda Tökmag sorbet pirosbogyós gyümölcsökkel elnevezésű alkotása lett az év fagylaltja - közölte a Magyar Cukrász Ipartestület pénteken az MTI-vel.
2024. 05. 25. 20:00
Megosztás:

70 milliós lakáshitelre is elég egy kétkeresős magyar család átlagfizetése

Egy átlagosan kereső magyar házaspár elméletben akár a 70 millió forintot meghaladó összegű piaci lakáshitelt is felvehet, derül ki a money.hu friss kalkulációjából, amely a KSH által ma közzétett átlagkereseti adatok alapján készült. A jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM) szabályai szerint 600 ezer forintos nettó családi jövedelem felett, annak 60%-a fordítható hiteltörlesztésre, ami akár egy 90 milliós ingatlan megvásárlását is lehetővé teszi, ha megvan a vételhez szükséges 20% önerő. A money.hu szakértője ugyanakkor óvatosságra int, és hangsúlyozza a hitelfedezeti biztosítás fontosságát is.
2024. 05. 25. 19:00
Megosztás:

30 milliárd eurót veszítettek magánszemélyek és kkv-k nemzetközi fizetések rejtett díjai miatt az EU-ban 2023-ban

Az európai fogyasztók és a kis- és középvállalkozások 2023-ban 30 milliárd eurót veszítettek nemzetközi pénzküldések és pénzköltések során a rejtett díjak miatt a Capital Economics független kutatása szerint, amely a Wise, a világ pénzforgalmának és pénzkezelésének legjobb módjára törekvő globális technológiai vállalat megbízásából készült. A probléma különösen az eurózónán kívül jelentkezik, amely az inflált árfolyamok miatt elvesztett 21 milliárd euróval az összes veszteség több mint kétharmadához járul hozzá.
2024. 05. 25. 18:00
Megosztás:

Együttműködési megállapodást írt alá az EXIM Magyarország a görög exporthitel-ügynökséggel

Idén tartotta kétévente megrendezésre kerülő ülését a Berni Unió Prágai Klub bizottsága, amelyet ezúttal a görög exporthitel-ügynökség, az Export Credit Greece (ECG) szervezett. A szakmai fórum apropójából a két ország közötti gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében az EXIM Magyarország együttműködési megállapodást írt alá a görög partnerszervezettel.
2024. 05. 25. 17:00
Megosztás:

Orbán Viktor Bulgária elnökével tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Karmelita kolostorban fogadta Rumen Radev bolgár köztársasági elnököt - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.
2024. 05. 25. 16:00
Megosztás:

Tovább mérséklődött a háromhavi munkanélküliségi ráta

A 2024. február és április közötti három hónapban a foglalkoztatottak száma (15-74 éves korosztály) 4 millió 739 ezer fő volt, 41 ezerrel több, mint egy évvel korábban. A külföldi telephelyen dolgozók száma 100 ezer fő felett stabilizálódott 2023-ban, február-április között 109,8 ezer fő volt, 11 ezerrel több, mint egy éve, a közfoglalkoztatottak száma egy év alatt 8 ezerrel, 62 ezerre mérséklődött. A foglalkoztatási ráta, az uniós módszertanban kiemelten figyelt 15-64 éves korosztályban 74,9%-ra emelkedett február-április között. Egy éve 74,3%-on, a megelőző három hónapban 74,7%-on állt a mutató.
2024. 05. 25. 15:15
Megosztás:

Az Allianz 2024-es globális biztosítási jelentése: A díjbevételrekordot megette az infláció

A világ biztosítói összesen 6200 milliárd eurós díjbevételt értek el 2023-ban, amivel az elmúlt három évben 21,5 százalékos növekedést produkáltak – áll az Allianz legfrissebb Globális biztosítási jelentésében.[1] Ez azonban csalóka eredmény az elemzés készítői szerint, hiszen ha az időszak magas inflációs rátáját is figyelembe vesszük, ezzel korrigálva a biztosítási díjak mindössze 0,7 százalékkal tudtak nőni reálértéken 2020 óta. Nominális értelemben azonban a 2023-as év a legjobb volt a biztosítási díjakból származó bevételek bővülésének szempontjából 2006 óta, azaz a 2008-as pénzügyi válságot megelőző időszak óta.
2024. 05. 25. 14:00
Megosztás:

Megalakult a Magyar-Szaúd-Arábiai Digitalizációs Klaszter

A Klaszter célja a két ország bilaterális üzleti kapcsolatainak fejlesztése, és a magyarországi know-how eljuttatása az öböl-országok piacaira. Az alapító tagok a Magyarország Szaúd-Arábiai Nagykövetsége által szervezett 4. Szaúdi-Magyar Üzleti Fórumon mutatkoztak be a helyi piaci szereplőknek Rijádban.
2024. 05. 25. 13:00
Megosztás: