Uzsorakölcsön - hány százalék számít uzsora kamatnak? Hány évet kap aki uzsorázik Magyarországon?

A Büntető törvénykönyv 381.§ szerint az uzsora bűncselekmény. Általában az uzsorakamat magasabb, mint a piaci kamatlábak és a törvényesen elfogadott kamatlábak. A magas kamatokkal az uzsorakölcsönök általában azokat a (sokszor bajban lévő) kölcsönfelvevőket célozzák meg, akik más forrásokból nem tudnak hitelt kapni (nem hitelképesek a bankoknál), és gyakran nehéz anyagi helyzetben vannak. Az uzsorakölcsön és az uzsora kamat használata törvénytelen számos országban, mivel ez a gyakorlat védelem nélkül hagyhatja a kölcsönvevőket a túlzott adósság terhe alatt. Miért számít bűncselekménynek az uzsorázás? Uzsora szerződés, hogy néz ki és mit tartalmaz? A magyar jogrendszerben a Btk. és a Ptk. miként szabályozza az uzsorahitelt adót és a felvevőt 2023-ban? Hány évet lehet kapni uzsorázásért? Mindezeket a kérdéseket fogjuk megválaszolni cikkünkben.

Uzsorakölcsön - hány százalék számít uzsora kamatnak? Hány évet kap aki uzsorázik Magyarországon?

Miért vesz fel egy ember uzsorakölcsönt?

Az emberek több okból is felvehetnek uzsorakölcsönt, de fontos megjegyezni, hogy az uzsorakölcsön törvénytelen és kockázatos tevékenység lehet számos országban, és szigorú büntetésekkel járhat. Általában az uzsorakölcsönöket olyan helyzetekben veszik fel az emberek, amikor más hagyományos hitelintézetektől (bankoktól) nem tudnak hitelt kapni, vagy nem rendelkeznek más forrásokkal, hogy fedezzék pénzügyi szükségleteiket. Néhány lehetséges ok, ami miatt valaki uzsorakölcsönt vesz fel:

- Rossz hitelminősítés: Azok, akiknek rossz hitelminősítésük van, nehézségekbe ütközhetnek a hagyományos bankoktól történő hitelfelvétel során. Az uzsorakölcsön lehet az egyetlen lehetőségük, ha pénzre van szükségük sürgősen.

- Hiányzó, vagy nem elégséges jövedelem: Az olyan emberek, akik alacsony jövedelemmel rendelkeznek vagy nem tudnak megfelelően igazolni stabil jövedelmet, szintén nehézségekbe ütközhetnek a hagyományos banki hitelek elnyerésében. Az uzsorakölcsönök ebben az esetben lehetnek az egyetlen választás.

- Sürgős pénzügyi szükségletek: Egy váratlan pénzügyi válság, sürgős orvosi költségek, vagy más váratlan kiadások miatt az embereknek gyorsan szüksége lehet pénzre, és az uzsorakölcsön lehet a leggyorsabb módja a hitelfelvételnek, bár a magas kamat miatt a visszafizetés is kockázatos lehet.

- Informális gazdaság: Néhány helyen, különösen fejlődő országokban, az informális gazdaságban az uzsorakölcsön lehet az egyetlen elérhető hitelforrás a kisebb vállalkozások vagy háztartások számára.

Érdemes tudni, hogy az uzsorakölcsönök veszélyesek lehetnek, mivel a magas kamatok miatt a visszafizetésük nehéz, és az embereket még mélyebb adósságba sodorhatják (adósság spirál). 

uzsorakölcsön uzsorakamat Uzsora jelentése

A kölcsönadó személy kihasználva a kölcsönkérő személy szorult helyzetét, tapasztalatlanságát, könnyelműségét azzal, hogy feltűnően magas, aránytalan kamattal, feltételekkel ad kölcsönt, előleget vagy nyújt bármilyen szolgáltatást és ezzel feltűnően nagy előnyt realizál, amelyet szerződésben köt ki.

Mindig van, aki megszorul...

Amióta a világ létezik voltak szegények és gazdagok. Voltak olyanok, akik sok munkával, ügyességük, találmányuk által gazdagodtak meg. Voltak, akik találékonyságukkal, leleményesen, furfangokkal szerezték meg vagyonukat, amelyet folyamatosan gyarapítottak.

Voltak, akik a megszerzett vagyont tovább gyarapították és voltak olyanok, akik hosszabb vagy rövidebb idő alatt elveszítettek mindenünket.  Természetesen voltak és lesznek olyanok, akiknek napról- nap meg kell dolgozniuk a mindennapi betevő falatért. Azaz nincs félretett pénzük, vagyonuk, amelyet akár új vállalkozásba fektethet, vagy akár az élet számtalan területén felmerülő váratlan helyzetben azonnal elő tudnak teremteni.

A bankok előtt is volt hitelélet...

Amikor a bankok még nem léteztek az emberek úgy jutottak pénzhez, ahogy csak tudtak és olyan feltételekkel, amit az akkori piac diktált.

Ebben az időszakban volt a legjellemzőbb az, hogy szinte teljesíthetetlen feltételekkel adtak kölcsönt a megszorult helyzetbe került személynek, akinek sokszor semmilyen más lehetősége nem volt kilátástalan helyzetük megoldására csak az, ha aláírják a hitelező által megfogalmazott szerződést.

Láttunk sok példát erre a történelemben, amikor fillérekért egész vagyonukat felajánlottak a végtelenségig elkeseredett emberek.

Sajnos sok esetben a teljesíthetetlen feltételek, kikötések miatt el is veszítették mindenüket és földönfutóvá váltak. A kölcsönadók pedig ezzel az embertelen, kizsákmányoló, tisztességtelen szerződéssel aránytalanul nagy vagyonra tettek szert.

Feljegyzések szerint már az ókorban léteztek bankhoz hasonló funkciókat ellátó intézmények, mint például a templomok vagy királyi raktárházak, amelyek megőrizték a polgárok pénzét vagy egyéb értékeit. A bankrendszer őskorát a XII. - XIV. században élő olasz kereskedő családhoz kötik. Egy kis idő elteltével a”bankárok” már nem csak megőrizték a mások által náluk elhelyezett pénzt, hanem kölcsön is adták másoknak kamat ellenében.

Ezzel létrejöttek a ma is ismert klasszikus bankfunkciók: a betétgyűjtés és hitelkihelyezés.

A betétesek kamatot kaptak betétjeik után, amelyet a hitelt felvevő fizetett meg. Természetesen a bankárok a tranzakciókért díjat számítottak fel, ami pedig az ő hasznuk volt.

A bankárok voltak a felelősek azért, hogy a betétesek pénze biztonságban legyen és a hitelkihelyezés megtérüljön, azaz a kihelyezett pénzre legyen kamat és ezt a kamatot a hitelt felvevő meg is tudja fizetni. Ezért természetesen megvizsgálták az igénylő hátterét, mindezt tették azért, hogy megtudják vissza tudja-e fizetni a kölcsönt a szerződésben rögzített feltételekkel. Ez a mai napig is hasonlóan működik szerte a világban.

Sajnos sokan nem felelnek meg a bankok hitelkihelyezési feltételeink, ezért más lehetőség után kell nézniük, hogy adott sürgős anyagi helyzetüket orvosolni tudják. Ezt kihasználva kialakult egy olyan réteg, akik nem betétesként a bankra bízva az ügyintézést adják kölcsön pénzüket, hanem úgymond magánszemélyként adnak kölcsön az adott ország törvényeit megkerülve, jellemzően a banki hiteleknél irreálisan nagyobb kamatért.

Ezeknek az összegnek a visszafizetése sokszor a lehetetlen határát súrolja. Éppen ezért a hitelt felvevő sok esetben nem tudja visszafizetni a kölcsönt és további hitelekért folyamodik, amely által hitelspirálba kerül és onnan nagyon ritkán van kiút.

Mások szerencsétlenségének kihasználása természetesen nem etikus és humánus cselekedet, egyenesen embertelen és kizsákmányoló!

Uzsorahitel a világban

Minden országban jelen van az uzsorázás, amelyet az állam igyekszik törvényekkel szabályozni és azt betartatni.  Jól felépített demokratikus országokban ez remekül működik, de sajnos azokban az országokban, ahol a korrupció magas és az állami szerveknek sem áll érdekében annak visszaszorítása megoldhatatlan feladat az uzsora megszüntetése.

Magyarországon törvényt alkottak, azok védelmébe, akik szorult helyzetbe kerülnek és a törvény betartatásával kívánják megvédeni érdekeiket.

Hány évet lehet kapni uzsoráért?

A Büntető törvénykönyv 381.§ szerint az uzsora bűncselekmény.

„381. § (1) Aki más rászorult helyzetét kihasználva olyan különösen aránytalan mértékű ellenszolgáltatást tartalmazó megállapodást köt, amely alkalmas arra, hogy annak teljesítése a megállapodás kötelezettjét, a megállapodás kötelezettjének a vele közös háztartásban élő hozzátartozóját, illetve a megállapodás kötelezettje által tartási kötelezettség alapján eltartott személyt súlyos vagy további súlyos nélkülözésnek tegye ki, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az uzsora-bűncselekményt bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.

(3) Uzsora-bűncselekmény elkövetőjével szemben kitiltásnak is helye van.

(4) Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki az uzsora-bűncselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, és az elkövetés körülményeit feltárja.

A rendelkezés az uzsora-bűncselekmény törvényi tényállását szabályozza. A törvény átveszi az uzsorával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXIV. törvénnyel elvégzett módosításokat.

Az uzsorázás újabb formái olyan jelleget öltöttek magukra, megjelenésükben – embertelenségük, kizsákmányoló jellegük miatt – olyan súlyos veszélyt jelentenek a társadalomra, hogy uzsora-bűncselekménykénti minősítésüket függetleníteni kellett attól, hogy a cselekményt üzletszerűen követik-e el, vagy sem.

Példaként hozható fel a kölcsönadással kombinált színlelt adásvételi szerződés aláíratása, mintegy a kölcsön „biztosítékául”, majd annak érvényesítése. Ez ugyanis önmagában olyan cselekmény, ami egyszeri elkövetés esetén is súlyos büntetőjogi szankciót kell, hogy maga után vonjon.

Az uzsora-bűncselekmény törvényi tényállása nem használja a szerződés fogalmat, ehelyett az ennél kevésbé formális megállapodás kifejezésre utal. A megállapodás kifejezés használatának indoka az, hogy az uzsoratevékenység jellemzően – bár kölcsönügyletek révén valósul meg az uzsorakölcsönök nyújtása – sok esetben más szerződésnek, vagy megállapodásnak van álcázva.

Amennyiben a tényállás kizárólag a szerződésekre, vagy még szűkebben, a kölcsönszerződésekre utalna, úgy a – pl. adásvételi célzat nélkül, kvázi fedezetként eladott vagyontárgyakra, gépjárműre, jószágra vonatkozó – színlelt adásvételi szerződések, vagy egyéb megállapodások esetén a büntetőbíróságnak kellene a megállapodások szerződés jellegét, vagy a szerződések színleltségét megállapítani.

A törvényi tényállás alapján azonban elegendő annak bizonyítása, hogy a sértett és az elkövető között létrejött egy uzsorás elemeket tartalmazó megállapodás.”

A törvény szigora ellenére az uzsorázás sajnos nagyon nehezen szorítható vissza állami beavatkozás nélkül, amely manapság csak a törvény szigorú betartatásában merül ki.

A kényszerhelyzetbe került emberek a fentebb említett okok miatt továbbra sem tudnak hitelért a bankokhoz fordulni, így az uzsorázás az elkövetkezendő időszakban is virágát fogja élni és az emberek egyre jobban süllyednek le egészen addig ameddig mindenüket elveszítik.

A dolgozók 80 százaléka frusztrált az irodai adminisztráció miatt

Teljes körű digitális megoldások helyett még ma is sok magyar cégnél használnak papíralapú vagy személyes ügyintézést igénylő megoldásokat a munkavállalók, holott a mindennapi adminisztrációval, feladatkezeléssel kevesen elégedettek. Egy friss kutatás most számszerűen is kimutatta, melyek azok a problémák, amelyekkel a leggyakrabban küzdenek a magyarok a mindennapi irodai munkavégzés során.
2023. 12. 10. 06:00
Megosztás:

7,9%-ra csökkent az infláció novemberben

A várakozásoknál kissé kedvezőbben alakulva 7,9%-ra, közel két éves mélypontra mérséklődött az infláció novemberben az előző hónapban mért 9,9%-os éves áremelkedési ütemről, míg az előző hónaphoz képesti átárazás 0,0%-os volt. Szintén az enyhülő inflációs nyomást jelzi, hogy a maginfláció 9,1%-ra mérséklődött az előző havi 10,9%-ról.
2023. 12. 10. 05:00
Megosztás:

A kiemelkedő karrier 7 titka - Mi az, ami igazán sikeressé teheti karrierünket?

Általánosságban elmondható, hogy aki pénzért dolgozik, valamilyen karrierutat jár be. Ezen felül vannak olyan konkrét és jól azonosítható tényezők, amelyek másoknál nagyobb mértékben képesek befolyásolni szakmai sikereinket. Legalábbis így látja Johannes Steyrer, a Wien University Executive Academy EMBA Healthcare Management képzésének akadémiai igazgatója és a Wien University Bécs karrier- és menedzsmentszakértője és Wolfgang Mayrhofer, a WU Bécs Interdiszciplináris Menedzsment és Szervezeti Viselkedés Intézetének vezetője. A karrier utak tanulmányozásával foglalkozó szakemberek átfogó vizsgálatok után megdöbbentő felismeréseket gyűjtöttek arról, hogy mely tényezők tehetnek igazán sikeressé, vagy törhetnek meg egy karriert.
2023. 12. 10. 04:00
Megosztás:

Külföldön két kézzel szórják a pénzüket a magyarok az idén - már 1200 milliárd forintot költöttek

Többször utaztunk és sokkal több napot töltöttünk július-szeptemberben külföldi utazásokon, mint tavaly ilyenkor. Az egy évvel korábbinál folyó áron 50 százalékkal többet, 610 milliárd forintot költöttünk külföldön szállásra, szolgáltatásokra, üzemanyagra és étkezésre. Az idei kilenc havi, rekord összegű, 1200 milliárdos költés már jóval meghaladja a tavalyi egész évest - írja a friss adatokat elemző Bank360.hu.
2023. 12. 10. 03:00
Megosztás:

Áramszünet lesz! Kérj Te is riasztást, mielőtt bajba kerülsz!

Áramszünet most ?! Téged is gyakran ér váratlanul, hogy nincs áram a lakásodban, otthonodban? Nem tudsz lefőzni egy kávét, vagy épp nem tudod feltölteni az éppen lemerült mobiltelefonodat vagy nem tudod a TV-ben megnézni a kedvenc sorozatodat? Sokszor járhatunk így...
2023. 12. 10. 02:00
Megosztás:

Nincs 2 saját gyereked? Akkor nagy bajt csináltál!

Az elgondolkodtató kérdésre keressük a választ: Hogyan motiválhatnánk a szülőket, hogy legalább két gyermeket vállaljanak (ahogy a demográfusok javasolják, valójában 2,1-et)? Hogy miért? Mert nagy a baj!
2023. 12. 10. 01:00
Megosztás:

Már csak 1 napod van csatlakozni ilyen olcsón ehhez a kriptoprojekthez

Igaz, hogy a Chimpzee (CHMPZ) projektjéért már eddig is lelkesedtünk, hiszen az elmúlt pár hónap egyik legsikeresebb előértékesítését produkálja, de most újra felcsillant a szemünk, mert az ökoszisztéma natív tokenjét, a CHMPZ érmét hamarosan a tőzsdék is jegyezni fogják.
2023. 12. 10. 00:01
Megosztás:

Elkezdődött az év legforgalmasabb időszaka

Elindult a karácsonyi bevásárlási szezon, az élelmiszerláncok várakozásai szerint a tavalyinál erősebb lehet a decemberi forgalom - derül ki az MTI által készített körképből.
2023. 12. 09. 23:00
Megosztás:

Százmillió forintnyi adózatlan cigarettát foglaltak le

Százmillió forint értékű adózatlan cigarettát találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kistelepülés egyik ingatlanjának melléképületében.
2023. 12. 09. 22:00
Megosztás:

Több üzlet is zárva lesz december 24-én

Az élelmiszer-üzletláncok közül a Penny és a Lidl valamennyi üzlete zárva lesz december 24-én, a Spar is zárva tartja a legtöbb saját üzletét a bevásárlóközpontok kivételével, hasonlóan a Rossmann drogérialánchoz, nem nyitnak ki a JYSK és a Diego lakberendezési üzletei sem. A megelőző napokban azonban a boltok jellemzően hosszabb nyitvatartással várják majd a vásárlókat - közölték az áruházak az MTI-vel.
2023. 12. 09. 21:00
Megosztás:

Több élelmiszer is olcsóbb lett karácsony előtt

Jelentős mértékben, az októberi 10,4 százalék után 2023 novemberében 7,1 százalékra mérséklődött Magyarországon az élelmiszerek drágulásának éves üteme, és egyelőre a jövő évi kilátások is kedvezően alakulnak – állapították meg az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának elemzői a Központi Statisztikai Hivatal által pénteken közzétett adatokat értékelve. „Ennek egyik meghatározó oka, hogy mind az élelmiszergyártók, mind a kereskedők rendkívül óvatosan bántak az átárazások lehetőségével” – tették hozzá.
2023. 12. 09. 20:00
Megosztás:

Vállalati kamatstop - a cégek pénzére is kiterjed a kamatstop

Véget ér a jó világ a vállalatok számára: rájuk is kiterjesztik a betéti kamatstopot, amit 2024. április 1-ig meghosszabbítanak. Így ezentúl a cégek nem tudják a jegybankban parkoltatni magas kamaton a hatalmasra duzzadt betétállományukat - írja bank360.hu.
2023. 12. 09. 19:30
Megosztás:

Egyoldalúság és módszertani hiányosságok a Freedom House legújabb, internetszabadságról szóló jelentésében

A korábbi évekhez hasonló egyoldalúsággal és módszertani hiányosságokkal találkozhatunk az internetszabadság magyarországi állapotát értékelő Freedom on the Net 2023. évi jelentésében – állapítja meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elemzése.
2023. 12. 09. 19:00
Megosztás:

A legjobb pálinkákat díjazták

Minden országnak megvan a maga szeszesitala, gyümölcspárlatot bárhol előállíthatnak, pálinkát azonban csak Magyarországon és magyar gyümölcsből lehet készíteni - jelentette ki az Agrárminisztérium (AM) közleménye szerint a tárca élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára Budapesten.
2023. 12. 09. 18:00
Megosztás:

Újabb Sztárbox-epizód miatt indul eljárás az RTL ellen

Az RTL-en november 19-én sugárzott Sztárbox egyes erőszakos, félelemkeltő jelenetei miatt is eljárást indít a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa. A testület bírságot rótt ki a Petőfi Rádió médiaszolgáltatójára, egyúttal döntött a rádiós médiaszolgáltatási díjak mérsékléséről.
2023. 12. 09. 17:00
Megosztás:

Borúlátók az e-kereskedelmi cégek 41%-a: kisebb karácsonyi forgalomra számítanak, mint tavaly

A reálbérek idei átmeneti visszaesése, a vásárlók rendelkezésére álló szűkebb források a jelek szerint az év végi időszakban is éreztetik a hatásukat. A karácsonyi időszakban fókuszba kerülő termékeket forgalmazó webáruházak 41 százaléka a tavalyi szezonhoz képest alacsonyabb forgalmat vár – 22 százalékuk szerint a visszaesés meghaladja a 20 százalékot is. Növekedést az e-kereskedelmi cégek 32 százaléka vár, miközben 27 százalék a tavalyi szint ismétlődésére számít – derül ki az Olcsóbbat.hu ár-összehasonlító portál gyorsfelmérésében részt vevő közel száz hazai internetes áruház válaszaiból.
2023. 12. 09. 16:00
Megosztás:

A Carlsberg és a Liverpool FC 2034-ig meghosszabbította szponzori együttműködését

A Carlsberg sörmárka és a Liverpool labdarúgócsapat újabb 10 évvel meghosszabbította a már 30 évre visszanyúló, mára ikonikussá vált támogatói megállapodását. Az 1992-ben aláírt partnerség megújításával a Premier League történetének leghosszabb, 42 évet felölelő együttműködése jött létre.
2023. 12. 09. 15:00
Megosztás:

Nem változott a nemzetközi élelmiszerkosár ára novemberben

Stabil maradt a globális terményárakat összesítő mutató novemberben, mivel a gabonafélék alacsonyabb árát a növényi olajok drágulása ellensúlyozta – olvasható az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) közleményében.
2023. 12. 09. 14:00
Megosztás:

Az EU további egy évvel meghosszabbította a Kongó elleni szankciókat

Az Európai Unió egy évvel, 2024. december 12-ig meghosszabbította a Kongói Demokratikus Köztársasággal szemben jelenleg érvényben lévő korlátozó intézkedések hatályát.
2023. 12. 09. 13:00
Megosztás:

A csepeli HÉV vasárnaptól a Szabadkikötő állomáson is megáll

A H7-es, csepeli HÉV vasárnaptól minden időszakban és mindkét irányban megáll a Szabadkikötőnél, ezzel gyakrabban lesz lehetőség HÉV-re szállni abban a megállóban - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.
2023. 12. 09. 12:00
Megosztás: