A csoportfinanszírozás mint a cégek közötti, cégcsoporton belüli kölcsönnyújtások lehetőségei és buktatói a pénzügyi szabályozás tükrében

Szinte nincs olyan vállalkozás, amelynek a működése során ne merülne fel annak szüksége, hogy egy másik vállalkozás vagy személy részére kölcsönt nyújtson, avagy éppen ő maga kérjen kölcsönt egy likviditási probléma kezelése vagy éppen egy projekt finanszírozásának biztosítása érdekében. Dr. Kisfaludy-Molnár Péter ügyvéd (képünkön), a HÍD Consulting Group senior adómenedzsere a csoportfinanszírozás kérdéskörét vizsgálja meg.

A csoportfinanszírozás mint a cégek közötti, cégcsoporton belüli kölcsönnyújtások lehetőségei és buktatói a pénzügyi szabályozás tükrében

Az engedélyköteles pénzügyi szolgáltatás, mint kockázat

A tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy a vállalkozások jellemzően ma már figyelemmel vannak a kölcsönügyletek polgári jogi vagy akár adózási vetületeire (például a transzferár kérdésekre a kapcsolt vállalkozások közötti kölcsön kamata esetében), ugyanakkor a legtöbben elmulasztják annak vizsgálatát, hogy az adott kölcsönügylet vajon nem minősül-e engedélyköteles pénzügyi szolgáltatásnak. Holott az irányadó jogszabályi környezet és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) joggyakorlata alapján egy-egy kölcsönügylet sokkal nagyobb eséllyel esik bele az engedélyköteles körbe, mint sem azt gondolnánk. S amennyiben valamely vállalkozás ezen engedélyköteles területre téved, akkor könnyen előfordulhat, hogy egy piacfelügyeleti eljárással és jelentős összegű bírsággal kell szembenéznie.

Mikor engedélyköteles a kölcsönnyújtás?

Arra a kérdésre, hogy pontosan mely tevékenységek tekintendőek engedélyköteles pénzügyi szolgáltatásnak, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.) ad választ, és amely egyértelműen ide sorolja a hitel és pénzkölcsön nyújtását, amennyiben arra üzletszerű jelleggel kerül sor, vagyis az ellenérték fejében nyereség, illetve vagyonszerzés végett – előre egyedileg meg nem határozott ügyletek megkötésére irányuló – rendszeresen folytatott gazdasági tevékenység keretében valósul meg.

A törvényi fogalom meghatározás szerint e körben pénzkölcsönnyújtás a hitelező és az adós között létesített hitel- vagy kölcsönszerződés alapján a pénzösszeg rendelkezésre bocsátása, amelyet az adós a szerződésben megállapított időpontban – kamat ellenében vagy anélkül – köteles visszafizetni. A Hpt. itt tehát nem szűkíti le a pénzkölcsönnyújtás fogalomkörét a kamattal terhelt kölcsönre, hanem az kiterjed a kamatmentes kölcsönökre is.

A pénzkölcsönnyújtások vizsgálatának, minősítésének egyik elsődleges elemét az üzletszerűség vizsgálata jelenti, azonban az alábbiakban egy ehhez szorosan kapcsolódó – és a vállalkozások életében talán leginkább releváns – másik fogalmat veszünk górcső alá, még pedig a csoportfinanszírozást, ugyanis ezt az MNB engedélye nélkül is végezhetik a pénzügyi intézménynek nem minősülő vállalkozások.

Ez azért is lényeges – és ezért is ez vizsgálatunk tárgya –, mert a csoportfinanszírozás intézménye lehet az, ami biztosíthatja a vállalkozások számára a cégcsoport szintű finanszírozást úgy, hogy nem merül fel a pénzkölcsönnyújtások engedélykötelezettsége, illetőleg ezekkel összefüggésben a sokszor korántsem egyértelmű üzletszerűség megvalósulásának vizsgálata.

Csoportfinanszírozás, mint az engedélyes tevékenység alóli kivétel

A Hpt. csoportfinanszírozásként az anyavállalatnak leányvállalatokkal vagy ez utóbbiak egymás közötti, likviditási vagy allokációs célú közösen végrehajtott pénzügyi műveleteit azonosítja. Azaz azon pénzügyi műveletek (a jelen témánk szempontjából is elsősorban – az MNB szerint is idesorolandó – pénzkölcsönnyújtások) tartozhatnak csak ide, amelyek az egymással anya-leányvállalati viszonyban álló vállalkozások között likviditási vagy allokációs céllal valósulnak meg.

A csoportfinanszírozás értelemszerűen nem valamennyi vállalkozás, hanem csak egy szűkebb alanyi körben értelmezhető, amelynek tekintetében anyavállalatnak azon vállalkozás minősül, amely egy másik vállalkozás működésére ellenőrző befolyást gyakorol, míg ezzel összhangban leányvállalat minden olyan vállalkozás, amelynek működésére egy másik vállalkozás ellenőrző befolyást gyakorol azzal, hogy a leányvállalat valamennyi leányvállalatát az anyavállalat leányvállalatának kell tekinteni.

A csoportfinanszírozás legfőbb ismérve, azaz a csoport tagjai

A csoportfinanszírozás alanyi köre azonban nem feltétlenül csak az egymással tulajdonosi, részesedési viszonyban álló vállalkozásokat fedi le, hanem azon vállalkozások csoportját, amelyeket az ún. ellenőrző befolyás köt össze, s amelynek okán javasolt mindig esetenként vizsgálni, hogy ez a kapcsolat megállapítható-e ez érintett vállalkozások között, avagy sem.

Az ellenőrző befolyás ugyanis lehet egyrészt egy olyan meghatározó befolyás, aminek alapján a vállalkozás vagy a saját részesedése jogán, vagy más tulajdonosokkal kötött megállapodás alapján a szavazatok többségével egyedül rendelkezik, vagy tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja, avagy a tulajdonosokkal kötött szerződés (vagy a létesítő okirat rendelkezése) alapján – függetlenül a tulajdoni hányadtól, a szavazati aránytól, a megválasztási és visszahívási jogtól – döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol.

Másrészt az ellenőrző befolyás megállapítható akkor is, ha egy személy és egy vállalkozás között olyan kapcsolat áll fenn, amelynek alapján a befolyással rendelkező személy alapjaiban képes meghatározni egy másik vállalkozás működését. Így az ellenőrző befolyást gyakorló személy dönthet a másik vállalkozás nyereségének felosztásáról, nyereségének vagy veszteségének más vállalkozáshoz való átcsoportosításáról, stratégiájáról, üzletpolitikájáról vagy értékesítési politikájáról, vagy lehetővé válik (függetlenül attól, hogy a megállapodást alapszabályban, alapító okiratban vagy más írásos szerződésben rögzítették) számára a vállalkozás irányításának más vállalkozás irányításával való összehangolása valamely közös cél érdekében, avagy a közös irányítás a vállalkozások ügyvezetésének, felügyelőbizottságának részben, de a döntésekhez szükséges többséget kitevő vagy teljesen azonos összetételén keresztül valósul meg. Végül ide sorolandó az is, ha a befolyással rendelkező személy tőkekapcsolat nélkül gyakorol jelentős befolyást egy másik vállalkozás működésére.

Érdemes megjegyezni azt is, hogy amennyiben egy magánszemély és egy vállalkozás között áll fenn olyan kapcsolat, amely alapján a magánszemély fentieknek megfelelő tartalommal bíró meghatározó befolyása egyértelműen kitűnik, akkor a magánszemély esetében is fennállónak tekinthető az ellenőrző befolyás, vagyis nem kizárt, hogy egy természetes személyt is csoporttagnak tekintsünk.

Az MNB által kialakított jogértelmezés vizsgálata alapján a fentiekhez kapcsolódóan kiemelendő ugyanakkor, hogy az MNB megítélése szerint a Számviteli törvényben meghatározott kapcsolt vállalkozás fogalma bővebb, mint a Hpt. szerinti anyavállalat-leányvállalati kör, hiszen a Számviteli törvény értelmében a „közös vezetésű vállalkozás” is ide tartozik. Így például amennyiben egy vállalkozás a saját leányvállalatának nyújt pénzkölcsönt, úgy ez illeszkedik a csoportfinanszírozás fogalmi körébe, ám, ha a pénzkölcsönben részesülő vállalkozás nincs anyavállalati-leányvállalati kapcsolatban a vállalkozással (hanem pl. közös vezetésű vállalkozás), akkor a csoportfinanszírozás e tekintetben nem áll fenn. Ebből következően pedig nem kizárt az, hogy az önmagukat cégcsoportként azonosító vállalkozások egy része megfelel fenti alanyi feltételeknek és részesei lehetnek a csoportfinanszírozásnak, míg a cégcsoport más tagjai kívül esnek ezen a körön. Ez utóbbi esetkör természetesen nem zárja ki a pénzkölcsönnyújtását, ám ilyenkor még inkább körültekintően kell eljárni a pénzkölcsön feltételeinek kialakítása kapcsán.

A kölcsön célja, mint kiemelt körülmény a csoportfinanszírozás esetén

A csoportfinanszírozás másik lényeges fogalmi eleme, az ennek keretében megvalósuló pénzügyi művelet, azaz például a pénzkölcsönnyújtás célja, ami a törvényi definíció értelmében kettős irányú lehet: likviditási vagy – 2019. december 26-a óta – allokációs célú.

Előbbi, azaz a likviditási cél akkor állapítható meg, ha annak révén a mindennapos folyamatos üzletmenet fenntartását, a mindenkori, azonnali fizetőképességet és likviditásbeli ellátottságot biztosítja egyik csoporttag a másiknak. Az MNB által kiadott állásfoglalások értelmében e körbe tartozik a rendelkezésre álló pénzügyi források, pénzeszközök központosított kezelése (az ún. „cash-pool”) is, amely szintén a csoporton belüli likviditás biztosítását hivatott előmozdítani.

Míg a másik, vagyis az allokációs cél meghatározása már az MNB által kiadott állásfoglalások szerint sem ilyen egyértelmű, mivel a jogalkotó ehhez nem adott pontos értelmezést. Allokáció alatt ezért a joggyakorlat rendszerint egy bizonyos forrás meghatározott szereplők között való elosztását, szétosztását érti, azaz az egyik szereplő részére rendelkezésre álló forrás másik szereplő(k) számára történő átadását. Az MNB álláspontja szerint ezért az allokációs cél – szemben a likviditási céllal – ez esetben tulajdonképpen szoros értelemben véve nem egy cél, hanem ezáltal a jogszabály pusztán lehetővé teszi a vállalkozások számára a csoporton belüli források meghatározott szempontok szerinti elosztását. Ez pedig viszonylag nagy szabadságot jelent az egymással anyavállalat-leányvállalati viszonyban álló vállalkozások, cégcsoportok számára, hogy – a pénzügyi szabályozás tekintetében – szabadon határozzák meg a rendelkezésre álló pénzügyi források elosztását a cégcsoporton belül.

Körültekintés és szakértő bevonása a kölcsönügyleteknél

Összességében arra a következtetésre juthatunk, hogy a vállalkozásoknak nem kell feltétlenül tartózkodnia a pénzügyi szolgáltató rendszeren kívüli kölcsönügyletektől (ez a vállalkozások üzletmenetében valószínűleg életszerű módon nem is lenne megvalósítható), ugyanakkor javasolt kiemelt körültekintéssel lenni, és valamennyi kölcsönügylet során külön-külön vizsgálni annak körülményeit, így különösen azt, hogy meg tud-e felelni a csoportfinanszírozás előírásainak, mivel ennek hiányában – így különösen, ha egy a vállalkozástól független félnek, üzleti partnernek, magánszemélynek történik a kölcsönnyújtás –, ha fennállnak az üzletszerűség feltételei, akkor az már egy engedélyköteles pénzkölcsönnyújtást valósíthat meg, amit – az MNB erre vonatkozó engedélye nélkül – mindenképpen el kell kerülni, és adott esetben más, a jogszabályoknak megfelelő finanszírozási, tőkejuttatási formát szükséges találni. E körben pedig javasolt szakértő bevonása már az ügyletek megtervezésénél.

Csoporton belüli ügyletek, azaz a kapcsolt cégek közötti kölcsön kamata

„Meg kell említenünk, hogy a csoportfinanszírozás esetén a legnagyobb gyakorlati problémát a kapcsolt cégek közötti kölcsön kamata, illetve annak pontos meghatározása okozza. Ebben a vonatkozásban már figyelemmel kell lenni arra, hogy amennyiben a csoportban a társasági adózásban ismert kapcsolt vállalkozási viszony azonosítható, akkor olyan mértékű kamat kikötése javasolt, melyet független felek, piaci viszonyok között kikötnének, ellenkező esetben különböző kiigazításokat kell végezni a cégeket terhelő közvetlen adókban, elsősorban a társasági adóban” – hívja fel a figyelmet a HÍD Consulting Group szakértője.

Az ORDI és MINA árak emelkednek, míg a Meme Moguls (MGLS) előértékesítése egyre népszerűbb a kriptovaluta-rajongók körében

A kriptovaluták dinamikus világában az ORDI és MINA árfolyamainak emelkedése jól bizonyítja, hogy a kriptovaluta-rajongók körében növekvő érdeklődés tapasztalható az innovatív digitális eszközök iránt. Ez a fellendülés egybeesik a Meme Moguls (MGLS) előértékesítésének növekvő népszerűségével, amely magára vonja most a kriptóközösség figyelmét. Ahogy a befektetők és kereskedők körében növekszik ezeknek a tokeneknek a támogatása, a piac észrevehetően elmozdul az új és ígéretes projektek felé.
2024. 02. 21. 08:40
Megosztás:

Enyhe forintmozgás reggel

Minimálisan mozdult el a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggelre kedd kora estéhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
2024. 02. 21. 08:30
Megosztás:

Drágulást hozott az év eleje az USA-nak

Elemzők által vártnál jelentősebben nőttek az amerikai termelői árak januárban a decemberi csökkenés után, ami annak a jele, hogy a gazdaságra továbbra is inflációs nyomás nehezedik.
2024. 02. 21. 08:00
Megosztás:

Drágább muzsika lesz a szabályszegés

A kormány megvédi a magyar munkahelyeket, ezért kiemelten kezeli a foglalkoztatáshoz kapcsolódó szabálytalanságok megelőzését is - hangsúlyozta pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
2024. 02. 21. 07:30
Megosztás:

Már a Budapesti Értéktőzsdén is kereskedhetőek az MBH Bank első nemzetközi, MREL-képes kötvényei

Az MBH Bank bevezette az első nemzetközi, MREL-képes kötvényeit a Budapesti Értéktőzsde hitelpapír szekciójába, így azok innentől a hazai szabályozott piacon is hozzáférhetővé válnak a befektetők számára. A hitelintézet első nemzetközi kötvényprogramja tavaly ősszel került felállításra, amelynek keretében 2023 októberében 350 millió EUR össznévértékben kötvényeket bocsátott ki. Az MBH Bank célja a kötvények BÉT-re való bevezetésével, hogy hozzájáruljon a hazai tőkepiac fejlesztéséhez, valamint a befektetők számára elérhető minél változatosabb befektetési eszköztár megteremtéséhez.
2024. 02. 21. 07:00
Megosztás:

10% fölött az ökogazdálkodás aránya az Európai Unióban

2024. február 13-16. között zajlott Nürnbergben a BIOFACH, a világ vezető bioélelmiszer vására és konferenciája. Itt, a biovilág seregszemléjén mutatták be a “The World of Organic Agriculture” című statisztikai évkönyvet, amely immár 25. alkalommal ad áttekintést az ökológiai mezőgazdaság globális fejlődéséről. A 2022-es évet felölelő legújabb kiadvány kiemeli, soha ilyen ütemben nem nőtt a világon az öko területek mérete. 2021-hez képest 26,6%-os a globális területbővülés, melyhez elsősorban Ausztrália járult hozzá, több mint 17 millió hektár mezőgazdasági terület öko művelésbe vonásával, melyet India (2 millió hektár) és Görögország (390.000 hektár) bioterület növekedése követett. Az Európai Uniót tekintve mérföldkő, hogy 10% fölé (10,4%) emelkedett az ökoterület-arány. Negatív rekord ugyanakkor, hogy - most először a statisztikai adatgyűjtés negyed évszázada alatt - csökkent az öko élelmiszerek kiskereskedelmi forgalma Európában. A globális piaci növekedés mindeközben töretlenül folytatódott, 12,8%-os bővüléssel 2021-hez viszonyítva.
2024. 02. 21. 06:30
Megosztás:

Közel 2 milliárd eurós beruházást tervez a Microsoft

A Microsoft amerikai technológiai vállalat 1,95 milliárd eurót fektet be Spanyolországban a következő két évben a digitális innováció előmozdítása és a mesterséges intelligencia (AI) felelős felhasználásának érdekében - közölte a spanyol sajtó kedden.
2024. 02. 21. 06:00
Megosztás:

Átlag felett teljesített Közép- és Kelet-Európában a cégvásárlási piac

A visszaesés ellenére a világátlag felett teljesített tavaly Közép- és Kelet-Európában a cégvásárlási piac (M&A, mergers and acquisitions) - közölte az MTI-vel kedden a Mazars.
2024. 02. 21. 05:30
Megosztás:

Nőtt az építőipari termelés az euróövezetben és az EU-ban is

Havi és éves összevetésben egyaránt nőtt az euróövezet és az Európai Unió építőipari termelése decemberben - közölte az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat kedden.
2024. 02. 21. 05:00
Megosztás:

Szeretnél vásárolni Binance Coin-t (BNB) egy dollár alatt? A Pullix (PLX) lehet, hogy még jobb 14 centért

A befektetők gyakran nosztalgiáznak az elszalasztott lehetőségek miatt, például a Binance Coin (BNB) egy dollár alatti vásárlása kapcsán. Azonban fontos pozitívnak maradni és figyelni a következő potenciális lehetőségekre a piacon. A Pullix (PLX) éppen az lehet, hiszen jelenlegi elővásárlási ára 0,14 dollár, és a jövő hónapban akár várhatóan 100-szorosára nőhet majd az indulásakor.
2024. 02. 21. 04:00
Megosztás:

Ismét megjelennek a befektetők az ingatlanpiacon - de merre érdemes nézelődniük?

Míg a korábbi években az állampapírpiac jelentős befektetői pénzt szippantott ki az ingatlanpiacról, addig a helyzet most változni látszik, mondják a szakértők, akik azzal kapcsolatban is adnak tanácsot, hogy merre és milyen típusú ingatlanok jöhetnek szóba befektetési célpontként.
2024. 02. 21. 03:30
Megosztás:

Milyen kocsik mennek most? Sebességbe kapcsolt januárban a használtautó-piac

Januárban a DataHouse előzetes adatai szerint több mint 74 900 személygépkocsi cserélt gazdát, ami 12 százalékkal haladja meg a tavaly januári 66 700-as szintet.
2024. 02. 21. 03:00
Megosztás:

Kriptobefektetések új szabályozása - jogi szakvélemény

Nagy hírt kavart az amerikai értékpapírfelügyelet (SEC) január 10-i döntése, amelyben engedélyezte egyes, bitcoinon alapuló termékek tőzsdei bevezetését. Az, hogy ez a fecske mennyiben csinál nyarat (azaz a SEC döntését mennyiben fogják követni hasonló jellegű lépések akár az európai, akár az amerikai értékpapírpiacokon) leginkább a részleteken múlik: többek között azon, hogy milyen nevet is aggatunk a kriptovalutákon alapuló termékekre. A Jalsovszky Ügyvédi Iroda összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat.
2024. 02. 21. 02:00
Megosztás:

A magyar lízingpiacon nőtt a finanszírozott összeg és a szerződések száma

A magyar lízingpiacon a finanszírozott összeg 909,5 milliárd forintot tett ki 2023-ban, ami 5,5 százalékos bővülés az egy évvel korábbihoz képest, a szerződések száma pedig 2,6 százalékkal nőtt - ismertette a Magyar Lízingszövetség elnöke a szervezet keddi budapesti sajtótájékoztatóján.
2024. 02. 21. 01:30
Megosztás:

Íme az új KATA adózás és mutatjuk, hogy eddig hányan választották ezt az adózást

A korábban KATA adóalany vállalkozások jeletős része más adónemben működteti vállalkozását. De hányan vannak az új KATA adózás alatt?
2024. 02. 21. 01:00
Megosztás:

Budapestre látogat a svéd miniszterelnök

Orbán Viktor miniszterelnök meghívására munkalátogatásra Budapestre utazik Ulf Kristersson, Svédország miniszterelnöke február 23-án - jelentette be közleményében Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.
2024. 02. 21. 00:30
Megosztás:

Ez a kriptó lehet a Bitcoin-bányászat jövője, és csak 0,02 dollár

Az Ethereum alapokra épülő Bitcoin Minetrix (BTCMTX) Stake-to-Mine platformjának csapata igen büszke lehet magára, hiszen előértékesítése már 11 millió dollár felett jár.
2024. 02. 21. 00:01
Megosztás:

Tovább csökken a Home Depot forgalma, a Walmart azonban robog

A világ legnagyobb barkácsáruháza ma tőzsdenyitás előtt tette közzé negyedik negyedéves jelentését.
2024. 02. 20. 23:30
Megosztás:

Kiderült, kik a 2023-as Deloitte Zöld Béka Díj nyertesei

Az idei évben Zöld Béka díjátadón a Lidl Magyarország vehette át a Kiemelkedő Fenntarthatósági Jelentés díjat. A nem pénzügyi jelentések készítése terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó vállalatok elismerésére szolgáló kezdeményezést, 23. alkalommal hirdette meg a Deloitte Magyarország. Az idei pályázaton a Graphisoft Park lett a Kiemelkedő Első Fenntarthatósági Jelentés kategória nyertese.
2024. 02. 20. 23:00
Megosztás:

Kiszámítható állami szerepvállalásra és alacsony hitelkamatokra vár a lakáspiac

TLE-közlemény - 2023-ban 18.647 új lakás épült, 9,2%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 21.501 volt, 39%-kal kevesebb, mint 2022-ben.
2024. 02. 20. 22:30
Megosztás: